ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵏ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⵏ ⵙⵙⵍⵉⵄⵜ ⴷ ⵉⵍⵣⴰⵣⵏ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵃⵓⵏⴰ ⵜⵉⵏⵙⴱⴰⴱⵉⵏ: Etalage

ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵏ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⵏ ⵙⵙⵍⵉⵄⵜ ⴷ ⵉⵍⵣⴰⵣⵏ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵃⵓⵏⴰ ⵜⵉⵏⵙⴱⴰⴱⵉⵏ: Etalage


– ⴰⵙⵓⵜⵔ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏ
(ⴰⴳⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⵔ)
– ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵙⵙⵏ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏⵉⵖ
ⴰⵙⵍⴳⵏ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵉⵖ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ
– ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵍⴽⵔⴰ ⵏⵉⵖ ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜ
– ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵏ ⵜⵙⴰⵔⵡⴰ ⵏ ⵜⵃⴰⵏⵓⵜ
ⵜⴰⵏⵙⴱⴰⴱⵜ ⵏⵉⵖ ⵉⴳⴳⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ
– ⴰⵔⵔⴰ ⴰⵏⵙⴱⴰⴱ
– ⴰⵔⴳⴰⵢ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ
– ⴰⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵜⴼⵉⵍⵜ
– ⴰⵎⴰⵎⴽ ⴰⵎⴰⴼⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⵏ ⵜⵙⵏⴰ ⴷ
ⵢⵉⵡⵉ ⵓⵙⵓⵜⵔ

ⴰⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ

ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰⵜⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⴰⵏⵏ

– ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰⵜⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⴰⵏⵏ

– ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵉⴹⴰⴼ

ⵢⴰⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ

ⴰⵜⵉⴳ ⵉ ⵎⵉⵜⵔⵓ ⴰⵎⴽⴽⵓⵥ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⴷⵖⴰⵔ

إجراءات أخرى