ⵜⵓⵔⴰⴳⵉⵏ ⵏ ⵓⴱⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⴼⵔⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏⵉⵖ ⴰⵙⴼⵜⵓⵜⵜⵉ

ⵜⵓⵔⴰⴳⵉⵏ ⵏ ⵓⴱⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⴼⵔⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏⵉⵖ ⴰⵙⴼⵜⵓⵜⵜⵉ


– ⴰⵎⴰⵎⴽ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴳ ⴽⴽⵓⵥ ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏ ⵙ ⵓⵙⴱⴷⴰⴷ ⵏ 1/2000 ⴷ 1/5000

– ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵃⴹⴰⵡⵜ ⵅⴼ ⵡⴰⵢⴷⴰⵜⵏ ⵉⴼⵔⴽⴰⵏⵏ ⴳ ⴽⴽⵓⵥ ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏ ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴷ ⵎⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⵎ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⴼⵔⴽⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵎⵇⵕⴰⴹ ⵜⵉⴼⵔⴽⴰⵏⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴷ ⵜⵉⵔⵎⵜ ⵏ ⴽⵓ ⴰⵎⴷⵔⴰⵡ ⵉⵖ ⵉⴳⴰ ⵡⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⴷⵔⴰⵡⵜ

(ⵉⵖ ⵉⵜⵜⵓⵙⵃⴹⴰⵡ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴷⴰ ⵏⵙⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⴽⵉⵏ ⴰⵎⴰⵎⴽ ⴰⴼⵔⴽⴰⵏ ⴷ ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵉⵖ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⵃⴹⴰⵡ)

– ⴽⴽⵓⵥ ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵎⴽ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⴱⴷⴷⵏⵉⵏ

– ⴰⵎⴰⵎⴽ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⴱⵟⵟⵓ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⴷ ⴳ ⴽⴽⵓⵥ ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏ ⵙ ⵓⵙⴱⴷⴰⴷ ⵏ 1/500 ⴷ 1/1000 ⵉⵖ ⵓⵔ ⵉⵣⴷⵉ ⵓⵣⵣⵏⵣ ⴷ ⵛⵛⵓⵢⵓⵄ

– ⴰⵙⵓⵜⵔ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⵅⴼ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵖⵥⵏ

– ⵜⴰⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵜⵡⴰⵍ ⴰⵟⵓⴱⴱⵓⴳⵔⴰⴼⵉ ⵅⴼ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵖⵥⵏ

ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ: ⵓⵔ ⴰⵔ ⵜⵜⵓⵇⴱⴰⵍⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵓⵔ ⵙⵎⴷⵏⵉⵏ

– ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵥⴽⴰⵡ (ⴰⵙⴽⵙⵍ ⵏ ⵉⵎⵉⵥ ⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ)

– ⵜⵓⴹⴼⵉⵕⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⴰⵏⵉⵏ (ⵜⵉⴽⵉⵡⵉⵏ, ⴱⵏⵙⵔⴳⴰⵡ, ⴰⵏⵥⴰ)

– ⴰⵙⴷⴰⵡ, ⴰⵔ ⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⵙⵙⵔⵓⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⵔ (ⴰⵡⵔⵉⴽ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵏⵉⵖ ⴰⵡⵏⴳⵉⵎ) ⵏⵉⵖ ⴰⵎⵜⵡⴰⵍ ⴰⴼⵔⴽⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏⵉⵖ ⴰⵙⵎⴰⴳⴰⵍ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ.

– ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵥⴽⴰⵡ ⵜⵓⴹⴼⵉⵕⵜ ⵏ ⵉⵃⵛⴰⵛ ⴰⵙⵓⴽ ⵏ ⵛⵛⵉⵅ ⵙⵙⵄⴷⵉ

– ⵜⵓⴹⴼⵉⵕⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⴰⵏⵉⵏ (ⵜⵉⴽⵉⵡⵉⵏ, ⴱⵏⵙⵔⴳⴰⵡ, ⴰⵏⵥⴰ)

ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⴳ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ

ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵓⵙⵔⵙ ⵏ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⴷ ⵜⵣⵔⴰⵡⵜ ⵏⵏⵙ ⴷⴰⵔ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ (ⵓⵔ ⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⵉⵍⵉ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵅⴼ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵓⵔ ⵙⵎⴷⵏⵉⵏ)

ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵙⵡⵓⵜⵜⵓⵏ ⵉⵣⵓⵛⵛⵍⵏ ⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵏ ⵙ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵜⴰⵔⴳⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏⵜ

إجراءات أخرى