ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵢ ⴰⵎⵥⴰⵕⵓⵕ ⵉ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ

ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵢ ⴰⵎⵥⴰⵕⵓⵕ ⵉ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ


ⴰⵙⵓⵜⵔ ⴰⵎⵉⵔⴰⵢ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵣⴷⴷⵓⵢ ⴰⵎⵥⴰⵕⵓⵕ 

ⵜⴰⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵣⵣⵏⵣ ⵎⵉ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏⵏⵙ

ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ

ⴰⵎⴰⵎⴽ ⴰⵎⵙⵡⵓⵜⵜⵓ

– ⵜⴰⵙⵍⴽⵏⵜ (ⴰⴳⴰⵎ ⵏ ⵜⵙⵍⴽⵏⵜ)

– ⴰⵙⵓⵖⵏ (ⴰⴳⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵏ)

– ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵥⴽⴰⵡ (ⴰⵙⴽⵙⵍ ⵏ ⵉⵎⵉⵥ ⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ)

– ⵜⵓⴹⴼⵉⵕⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⴰⵏⵉⵏ (ⵜⵉⴽⵉⵡⵉⵏ, ⴱⵏⵙⵔⴳⴰⵡ, ⴰⵏⵥⴰ)

– ⴰⵙⴷⴰⵡ, ⴰⵔ ⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⵙⵙⵔⵓⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⵔ ⵏⵉⵖ ⴰⵙⵎⴰⴳⴰⵍ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ.

– ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵥⴽⴰⵡ ⵜⵓⴹⴼⵉⵕⵜ ⵏ ⵉⵃⵛⴰⵛ ⴰⵙⵓⴽ ⵏ ⵛⵛⵉⵅ ⵙⵙⵄⴷⵉ

– ⵜⵓⴹⴼⵉⵕⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⴰⵏⵉⵏ (ⵜⵉⴽⵉⵡⵉⵏ, ⴱⵏⵙⵔⴳⴰⵡ, ⴰⵏⵥⴰ)

 ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵥⴽⴰⵡ

ⵙⵉⵏ ⴰⵔ ⴽⴽⵓⵥ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ

ⴰⵎⵢⴰ

إجراءات أخرى