ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⴷ

ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⴷ


– ⴰⵙⵓⵜⵔ ⴰⵎⵉⵔⴰⵢ

– ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ

– ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜ

– ⴰⵎⴰⵎⴽ ⴰⵥⵖⵓⵕⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵔⴰⴳⵏ

– ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵏ ⵜⵣⴷⴷⵓⵖⵜ

– ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⴹⴼⵕ ⵓⵎⵜⵡⴰⵍ ⴰⴼⵔⴽⴰⵏ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ

– ⴰⵙⵓⵖⵏ ⵅⴼ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ (ⴰⴳⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵏ)

– ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵙⵙⴰⵏⴷⵉⴽ

ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ: (ⵓⵔ ⴰⵔ ⵜⵜⵓⵇⴱⴰⵍⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵓⵔ ⵙⵎⴷⵏⵉⵏ)

– ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵥⴽⴰⵡ (ⴰⵙⴽⵙⵍ ⵏ ⵉⵎⵉⵥ ⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ)

– ⵜⵓⴹⴼⵉⵕⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⴰⵏⵉⵏ (ⵜⵉⴽⵉⵡⵉⵏ, ⴱⵏⵙⵔⴳⴰⵡ, ⴰⵏⵥⴰ)

– ⴰⵙⴷⴰⵡ, ⴰⵔ ⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⵙⵙⵔⵓⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⵔ (ⴰⵡⵔⵉⴽ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵏⵉⵖ ⴰⵡⵏⴳⵉⵎ) ⵏⵉⵖ ⴰⵎⵜⵡⴰⵍ ⴰⴼⵔⴽⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏⵉⵖ ⴰⵙⵎⴰⴳⴰⵍ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ.

– ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵥⴽⴰⵡ ⵜⵓⴹⴼⵉⵕⵜ ⵏ ⵉⵃⵛⴰⵛ ⴰⵙⵓⴽ ⵏ ⵛⵛⵉⵅ ⵙⵙⵄⴷⵉ

– ⵜⵓⴹⴼⵉⵕⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⴰⵏⵉⵏ (ⵜⵉⴽⵉⵡⵉⵏ, ⴱⵏⵙⵔⴳⴰⵡ, ⴰⵏⵥⴰ)

– ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵥⴽⴰⵡ

ⵢⴰⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵓⵙⵔⵙ ⵏ ⵓⵙⴷⴰⵡ (ⵓⵔ ⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⵉⵍⵉ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵅⴼ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵓⵔ ⵙⵎⴷⵏⵉⵏ)

ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ: ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵙⵡⵓⵜⵜⵓⵏ ⵉⵣⵓⵛⵛⵍⵏ ⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵏ ⵙ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵜⴰⵔⴳⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏⵜ

إجراءات أخرى