ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵎⴰⵎⴽ ⵉⵜⵜⵓⵙⵔⴰⴳⵏ ⵉ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵎⴰⵎⴽ ⵉⵜⵜⵓⵙⵔⴰⴳⵏ ⵉ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ


– ⴰⵙⵓⵜⵔ ⵅⴼ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵍⵎⵍⴽ, ⴰⵔ ⵜ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵓⵎⵜⵡⴰⵍ ⴰⴼⵔⴽⴰⵏ

– ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵉⵖ ⵉⴳⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵍⵎⵍⴽ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏⴽⴷⵏ ⴰⵙⵓⵜⵔ,

ⵏⵉⵖ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴰⵍⴰ ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⵔ ⴳ ⵉⴳⴳⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⴷ ⵏⵉⵖ ⴰⵙⵎⵙⴰⵙⴰ

– ⴰⵎⴰⵎⴽ ⴰⵎⵙⵡⵓⵜⵜⵓ

– ⴰⵎⴰⵎⴽ ⴰⵎⴰⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⴷⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ

– ⴰⵙⵍⴳⵏ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ

– ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ

– ⴰⵎⴰⵎⴽ ⴰⵥⵖⵓⵕⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵔⴰⴳⵏ ⵅⴼ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵖⵥⵏ

– ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵜⵏⴼⵓⵍⵜ ⵏ ⵓⴼⵔⵔⵓ

– ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵏ ⵜⵣⴷⴷⵓⵖⵜ ⵏⵉⵖ ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏⵉⵖ ⴰⵔⵔⴰ ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⵓⵔ

– ⴰⵎⴰⵎⴽ ⴰⴼⵔⴽⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ

– ⴰⵍⵓⴳ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⵓⵔ ⴷⴰ ⵜ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵓⵎⵜⵡⴰⵍ ⴰⴼⵔⴽⴰⵏ

– ⵜⴰⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵜⵡⴰⵍ ⴰⴼⵔⴽⴰⵏ ⵅⴼ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ, ⵉⴼⴰⵡ ⴳⵉⵙ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⴱⴷⴷ ⵅⴼ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⵔ ⴷ ⵜⴼⴼⵖ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵏ ⵜⵣⴷⴷⵓⵖⵜ ⵏⵉⵖ ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ

– ⴰⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵙⴳ ⵍⵄⴼⵉⵜ

– ⴰⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵕⵡⵉ ⵏ ⵜⵣⵎⵔⵜ

– ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵜⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ (ⴰⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ)

ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ: (ⵓⵔ ⴰⵔ ⵜⵜⵓⵇⴱⴰⵍⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵓⵔ ⵙⵎⴷⵏⵉⵏ)

– ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵥⴽⴰⵡ (ⴰⵙⴽⵙⵍ ⵏ ⵉⵎⵉⵥ ⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ)

– ⵜⵓⴹⴼⵉⵕⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⴰⵏⵉⵏ (ⵜⵉⴽⵉⵡⵉⵏ, ⴱⵏⵙⵔⴳⴰⵡ, ⴰⵏⵥⴰ)

– ⴰⵙⴷⴰⵡ, ⴰⵔ ⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⵙⵙⵔⵓⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⵔ (ⴰⵡⵔⵉⴽ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵏⵉⵖ ⴰⵡⵏⴳⵉⵎ) ⵏⵉⵖ ⴰⵎⵜⵡⴰⵍ ⴰⴼⵔⴽⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏⵉⵖ ⴰⵙⵎⴰⴳⴰⵍ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ.

– ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵥⴽⴰⵡ ⵜⵓⴹⴼⵉⵕⵜ ⵏ ⵉⵃⵛⴰⵛ ⴰⵙⵓⴽ ⵏ ⵛⵛⵉⵅ ⵙⵙⵄⴷⵉ

– ⵜⵓⴹⴼⵉⵕⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⴰⵏⵉⵏ (ⵜⵉⴽⵉⵡⵉⵏ, ⴱⵏⵙⵔⴳⴰⵡ, ⴰⵏⵥⴰ)

ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⴳ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ

ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵓⵙⵔⵙ ⵏ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⴷ ⵜⵣⵔⴰⵡⵜ ⵏⵏⵙ ⴷⴰⵔ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ (ⵓⵔ ⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⵉⵍⵉ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵅⴼ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵓⵔ ⵙⵎⴷⵏⵉⵏ)

ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵙⵡⵓⵜⵜⵓⵏ ⵉⵣⵓⵛⵛⵍⵏ ⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵏ ⵙ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵜⴰⵔⴳⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏⵜ

إجراءات أخرى