ⴰⵣⵣⵔⴰⵢ ⵅⴼ ⵉⵙⴳⵎⴰⴹ

ⴰⵣⵣⵔⴰⵢ ⵅⴼ ⵉⵙⴳⵎⴰⴹ


– ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏⵉⵖ ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⵣⵔⵉ ⵏ ⵉⵡⵓⵜⵜⴰ ⵏⵉⵖ ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵏ ⵓⵏⴷⴰⵀ ⵏⵉⵖ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵓⵖⵔⵉⵎ

– ⵜⵉⵍⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⴱⵣⴰⵣⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⴳⵎⴹⵜ ⴳ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ.

– ⵉⵙⵉⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵅⴼ ⵉⵙⴳⵎⴰⴹ

– ⵉⵙⵉⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵅⴼ ⵉⵙⴳⵎⴰⴹ

– ⵉⵙⵉⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵅⴼ ⵉⵙⴳⵎⴰⴹ

ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵏⵏ ⵏⵉⵜ

2 ⵏ ⵉⴷ ⴷⵔⵀⵎ ⵉ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⵎⴹ

إجراءات أخرى