ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⵓⵜⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⵉⵜⵜⵓⴽⵔⴰⵏ ⵏⵉⵖ ⴰⵣⴷⴷⵓⵢ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵥⴰⵕⵓⵕ ⵏⵉⵖ ⴰⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵓⵙⵣⴷⴳ

ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⵓⵜⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⵉⵜⵜⵓⴽⵔⴰⵏ ⵏⵉⵖ ⴰⵣⴷⴷⵓⵢ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵥⴰⵕⵓⵕ ⵏⵉⵖ ⴰⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵓⵙⵣⴷⴳ


– ⴰⵙⵓⵜⵔ ⵅⴼ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵖⵥⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ

– ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵜⴰⵥⵖⵓⵕⴰⵏⵜ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⴷ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵍⴽⵔⴰ

– ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵙⵙⵏ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⵔ

– ⵜⴰⵏⴼⵓⵍⵜ ⵏ ⵓⴼⵔⵔⵓ ⵏ ⵓⵣⵓⵛⵛⵍ ⵏ ⵍⴽⵔⴰ

– ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵉⵙⵉ ⴰⵔⴳⴰⵢ, ⴰⵔ ⵜ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⴼⵔⴽⴰ ⵉⴹⴼⵕⵏ ⵉ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ.

– ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵉⵙⵉ ⴰⵔⴳⴰⵢ, ⴰⵔ ⵜ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵜⵏⴰⴷⵓⴼⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⴰⵢⵜ

ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰⵜⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⴰⵏⵏ

ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰⵜⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⴰⵏⵏ

– ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰⵜⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⴰⵏⵏ

ⵢⴰⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ

ⵉⵣⵓⵛⵛⵍⵏ ⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵏ ⵉ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ

إجراءات أخرى