ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵍⵜ

ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵍⵜ


– ⴰⵙⵓⵜⵔ ⴰⵎⵉⵔⴰⵢ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵜⵍ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏ

– ⴰⵎⴰⵎⴽ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ

– ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ

-ⴰⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ

ⴰⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ

ⴰⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ

3 ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵔ 5 ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ

ⴰⵎⵢⴰ

إجراءات أخرى