ⵜⵓⵔⴰⴳⵉⵏ ⵜⵓⵙⵍⵉⴷⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴽⵍ

ⵜⵓⵔⴰⴳⵉⵏ ⵜⵓⵙⵍⵉⴷⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴽⵍ


– ⴰⵙⵓⵜⵔ ⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏ

ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵜⵉⵎⵍⵉⵖⴷⵉⵜ ⵏ ⵜⵀⵉⵔⵉⵜ ⵏⵉⵖ ⴰⵎⴽⴽⴰⵍⵓ

– ⴰⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ

– ⴰⵙⴷⴰⵡ, ⴰⵔ ⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⵙⵙⵔⵓⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⵔ (ⴰⵡⵔⵉⴽ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵏⵉⵖ ⴰⵡⵏⴳⵉⵎ) ⵏⵉⵖ ⴰⵙⵎⴰⴳⴰⵍ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ

ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵏⵣⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ

-ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵏⵣⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ

-ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ

4 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ

ⴰⵎⵢⴰ

إجراءات أخرى