ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⵙ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ

ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⵙ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ


– ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ

– ⴰⵍⵓⴳ ⵏ ⵓⵙⵉⵙⵙⵏ ⵏⵉⵖ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⵏⵉⵖ ⴰⵍⵓⴳ ⵏ ⵜⵡⵊⴰ

– ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵍⵉⵜⵉⵀⴰⵍ ⵅⴼ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵖⵥⵏ ⵉ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ

– ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵜⵓⵙⵎⵉⴷⵜ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⵙⴳⵣⴰⵍⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵡⵏ

– ⴰⵣⵎⵎⴻⵎ ⵏ ⵓⵎⴰⵙ ⵉⵖ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⵜⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵍⵉⵜⵉⵀⴰⵍ

– ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ

ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵉⵍⵉ ⵜⵏⴽⴷⴰ ⵏ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵓⵔ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴽⵕⴰⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ.

– ⴰⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵙ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ.

– ⴰⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵙ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ.

– ⴰⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵙ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ.

ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵏⵏ ⵏⵉⵜ

ⴰⵎⵢⴰ

إجراءات أخرى