ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵜⴰⵏⵉⵎⴰⵏⵜ

ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵜⴰⵏⵉⵎⴰⵏⵜ


– ⴰⵍⵓⴳ ⵏ ⵜⵡⵊⴰ ⵏⵉⵖ ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵜⴰⵙⴳⵣⴰⵍⵜ

– ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵜⵓⵙⵎⵉⴷⵜ

– ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⵔ

ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ: ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⴳⴰⵍ ⵉⵖ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⵔ ⵏⵉⴳⵀ ⵉⵙⴰⵍⴰⵜⵏ ⵏⵏⵙ ⵏⵉⵖ ⴰⵢⵢⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙ

– ⴰⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵣⴷⴷⵓⵖⵜ.

– ⴰⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵣⴷⴷⵓⵖⵜ.

– ⴰⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵣⴷⴷⵓⵖⵜ.

ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⵏ ⵏⵉⵜ

2 ⵏ ⵉⴷ ⴷⵔⵀⵎ

إجراءات أخرى