ⴰⵙⵓⵙⵙⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⴰⵍⴰⵜⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ

ⴰⵙⵓⵙⵙⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⴰⵍⴰⵜⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ


– ⵉⵙⴰⵍⴰⵜⵏ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵍⵍⵉⵙ ⵏⵔⴰ ⴰⴷ ⴼⵍⵍⴰⵙⵏ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵓⵙⵙⵏ ⵏⵉⵖ ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ.

– ⵉⵙⵉⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵅⴼ ⵉⵙⴳⵎⴰⴹ

– ⵉⵙⵉⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵅⴼ ⵉⵙⴳⵎⴰⴹ

– ⵉⵙⵉⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵅⴼ ⵉⵙⴳⵎⴰⴹ

ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵏⵏ ⵏⵉⵜ

2 ⵏ ⵉⴷ ⴷⵔⵀⵎ ⵉ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⵎⴹ

إجراءات أخرى