ⴰⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵙⴳ ⵓⵙⴽⴽⵙ ⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏ

ⴰⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵙⴳ ⵓⵙⴽⴽⵙ ⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏ


– ⵜⴰⵏⴼⵓⵍⵜ ⴷⴰ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵜⵙⴳⴰ ⵉⴳⴳⵏ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ

– ⵜⴰⵏⴼⵓⵍⵜ ⵏ ⵓⴼⵔⵔⵓ ⵏ ⵓⵣⵓⵛⵛⵍ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵙ

– ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵏⴱⵣⴰⵣⵜ.

– ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵔⵙ ⴰⴱⵔⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ

ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵉⵏ

– ⴰⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⵓⴼⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴽⵍ ⵉⴹⴼⵕⵏ ⵉ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ.

– ⴰⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵉⵥ ⵏ ⵉⵔⴳⴰⵢⵏ ⵉⴹⴼⵕⵏ ⵉ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⴹⵓⴼ

– ⴰⵙⵎⴰⴳⴰⵍ ⵙ ⵡⴰⵔⵔⴰ ⴰⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵙ ⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏ.

(ⵎⵓⵏⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⵔⵙ ⴰⴱⵔⴷⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴰⵥ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵉ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵜⵏ ⴷ ⵓⵙⵀⵡⵏ ⵏ ⵜⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵙⴳ ⵓⵙⴽⴽⵙ ⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏ)

– ⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⵏ ⵏⵉⵜ ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵓⴼⵔⵔⵓ ⵏ ⵉⵣⵓⵛⵛⵍⵏ ⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵏ

ⴰⴼⵔⵔⵓ ⵏ ⵉⵣⵓⵛⵛⵍⵏ ⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵙ ⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏ

إجراءات أخرى