ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⴳⴰⴷⴷⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⵓⵎⵓ ⵏ ⵉⵙⵓⵍⴼⵏ

ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⴳⴰⴷⴷⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⵓⵎⵓ ⵏ ⵉⵙⵓⵍⴼⵏ


ⵙ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⵙⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 113.14 ⴷ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵓⵙⵏⵉⵙⵏ ⵙⵉⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ, ⴷ ⵙ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷⴰ ⴷ ⵜⵉⵡⵉ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2011, ⴷ ⵙ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⴳⵯⵏⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ, ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⴳⴳ ⴷⴰⵔ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵛⴰⵡⴰⵕ, ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ “ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⴳⴰⴷⴷⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⵓⵎⵓ ⵏ ⵉⵙⵓⵍⴼⵏ ⴷ ⵜⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ” ⴷⴰ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⴳⴰⴷⴷⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⵓⵎⵓ ⵏ ⵉⵙⵓⵍⴼⵏ ⴷ ⵜⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ; ⵉⴳ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⴰⴷ ⴽⵕⴰⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⵎⴰⵎ (31) ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⴽⴰⴷⵏ ⵉ ⵜⴳⵎⴰⵡⴰⵏⵜ ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵓⵙⵔⵙ ⵏ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⴽⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ.

ⵉⴱⴷⴷ ⵉⴳⴳⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⴰⴷ ⴳ ⵜⴻⵜⵜⵉⵍⵉ ⵜⴳⵎⴰⵡⴰⵏⵜ ⵙ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵓⵎⴳⵔⴰⴷ 68 ⴳ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⴳⵯⵏⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵅⴼ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ:

  • ⵜⴰⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ: 51% ⵉ ⵜⵡⵜⵎⵉⵏ (16 ⵏ ⵜⵡⵜⵎⵜ) – 49% ⵉ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ (15 ⵏ ⵓⵔⴳⴰⵣ)
  • ⴰⵙⵖⵍ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ: 42% (ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴷⴰⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⴷⴷⴰⵡ/ ⵏⵉⵖ 45 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ)
  • ⴰⵙⵖⵍ ⵏ ⵡⵉⴷ ⴷ ⵜⵉⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵎⵎⵓⵄⴹⵕ 9%
  • ⴰⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ: ⵉⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵢⵏ – ⵉⵎⵜⵡⴰⵍⵏ- ⵉⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ- ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵏ – ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ- ⵉⵎⴹⴰⵕⵏ ⵉⵎⵣⵔⴰⵡⵏ – ⵉⵎⴰⵏⴰⴼⵏ – ⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵍⵏ ⵉⵎⵙⵎⵓⵏⵏ
  • ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ ⴳ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ
  • ⵜⴰⵣⴷⴰⵢⵜ ⵙ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ

ⴷⴰ ⵉⵙⵙⵏⴽⴰⴷ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⴳⴰⴷⴷⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⵓⵎⵓ ⵏ ⵉⵙⵓⵍⴼⵏ ⴷ ⵜⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ.

ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⴳⴰⴷⴷⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⵓⵎⵓ ⵏ ⵉⵙⵓⵍⴼⵏ


ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵔⴰⵊⵉ
ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵔⴰⵊⵉ

ⵜⴰⵎⵃⴹⴰⵕⵜ ⵜⴰⵎⵔⵣⵓⵜ

ⵎⵉⵍⵓⴷ ⵓⴼⵇⵇⵉⵔ
ⵎⵉⵍⵓⴷ ⵓⴼⵇⵇⵉⵔ

ⴰⵎⵥⵥⴰⵡⵕ ⵏ ⵜⵎⵙⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⴰⵍⵉⵜ

ⵏⵓⵔⴷⴷⵉⵏ ⵃⵎⵉⵎⵓ
ⵏⵓⵔⴷⴷⵉⵏ ⵃⵎⵉⵎⵓ

ⴰⵎⵙⵡⵓⵔⵉ

ⵃⴰⵍⵉⵎⴰ ⵊⴷⵡⵉ
ⵃⴰⵍⵉⵎⴰ ⵊⴷⵡⵉ

ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⵏⵙⵙⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⴰ

ⵎⵔⵢⴰⵎ ⵓⵣⵉⴽ
ⵎⵔⵢⴰⵎ ⵓⵣⵉⴽ

ⵜⴰⵎⵙⵖⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ

ⵏⵓⵕⴰ ⵖⵓⵍⵎⴰ
ⵏⵓⵕⴰ ⵖⵓⵍⵎⴰ

ⵜⴰⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵜ

ⵄⴱⴷⵔⵔⴰⵃⵉⵎ ⴷⴰⵅⵓⵛ
ⵄⴱⴷⵔⵔⴰⵃⵉⵎ ⴷⴰⵅⵓⵛ

ⴰⵎⵙⵡⵓⵔⵉ

ⴱⵓⵛⵔⴰ ⵛⵄⴱⵓⵏ
ⴱⵓⵛⵔⴰ ⵛⵄⴱⵓⵏ

ⴰⵎⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ

ⴽⴰⵎⴰⵍ ⴰⵙⴱⵔⵉ
ⴽⴰⵎⴰⵍ ⴰⵙⴱⵔⵉ

ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⴰⵎⵙⴷⴰⵡ

ⵍⴱⵍⵉⵀⵉ ⴽⴰⵎⴰⵍ
ⵍⴱⵍⵉⵀⵉ ⴽⴰⵎⴰⵍ

ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ

ⵣⵀⵕⴰ ⵓⵎⵔⵉⴱⵟ
ⵣⵀⵕⴰ ⵓⵎⵔⵉⴱⵟ

ⵜⴰⵏⴱⴷⴰⴷⵜ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⵉⵍⵜ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵜ

ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⵏⵉⴷⵟⵟⴰⵍⴱ
ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⵏⵉⴷⵟⵟⴰⵍⴱ

ⵜⴰⵙⵍⵎⴰⴷⵜ

ⵣⵀⵕⴰ ⴰⵄⵕⴰⴱ
ⵣⵀⵕⴰ ⴰⵄⵕⴰⴱ

ⵜⴰⵏⵙⵙⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⴰ/ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵜ

ⵄⴱⴷⵍⵄⵣⵉⵣ ⵎⵓⵍⴰⵃⵉ
ⵄⴱⴷⵍⵄⵣⵉⵣ ⵎⵓⵍⴰⵃⵉ

ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ

ⵃⴰⵊⵊⵉ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ
ⵃⴰⵊⵊⵉ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ

ⴰⵎⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ

ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵉⴷⵓⵎⵖⴰⵔ
ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵉⴷⵓⵎⵖⴰⵔ

ⴰⵎⵏⵏⵉⵥⴹ ⴳ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵉⴷⴰⵡⵜⴰⵏⴰⵏ

ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⴰⵍⵀⵓⵟ
ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⴰⵍⵀⵓⵟ

ⵜⴰⵎⵏⵏⵉⵥⴹⵜ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ

ⵅⴰⵍⵉⴷ ⵚⴱⵔⵀⵓⵎ
ⵅⴰⵍⵉⴷ ⵚⴱⵔⵀⵓⵎ

ⴰⵎⵙⵖⴰⵏ ⴳ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ

ⵙⴰⵄⵉⴷ ⵅⵎⵔⵉ
ⵙⴰⵄⵉⴷ ⵅⵎⵔⵉ

ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴰⵢⵔⵓⵔ ⵏ ⵜⵎⴽⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵏⵣⴱⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⴷⵔⴼⵉ ⴱⵉⵢⴳⵯⵔⴰ

ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⵎⵔⵛⵓⵇⵉ
ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⵎⵔⵛⵓⵇⵉ

ⴰⵎⵙⵙⵏⵜⵉ

ⵃⴰⴱⵉⴱⴰ ⴰⴳⵯⵊⴷⵉⵎ
ⵃⴰⴱⵉⴱⴰ ⴰⴳⵯⵊⴷⵉⵎ

ⵜⴰⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⵜⴰⵏⵉⵎⴰⵏⵜ

ⵏⴰⵄⵉⵎⴰ ⵇⵓⵔⴰⵢⵛ
ⵏⴰⵄⵉⵎⴰ ⵇⵓⵔⴰⵢⵛ

ⵜⴰⵎⵜⵡⴰⵍⵜ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵉⴷⴰⵡⵜⴰⵏⴰⵏ

ⵅⴰⴷⵉⵊⴰ ⵄⵎⵎⴰⵔⵉ
ⵅⴰⴷⵉⵊⴰ ⵄⵎⵎⴰⵔⵉ

ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⴰⵡⴰⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⵏⵓⵔⴷⴷⵉⵏ ⵙⴰⵍⵓⴽ
ⵏⵓⵔⴷⴷⵉⵏ ⵙⴰⵍⵓⴽ

ⴰⵎⵏⵏⵉⵥⴹ

ⴷⵔⵉⵙ ⵍⴰⵣⵀⴰⵔⵉ
ⴷⵔⵉⵙ ⵍⴰⵣⵀⴰⵔⵉ

ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ

ⵃⴰⵙⴰⵏ ⴰⵙⵟⵟⴰⴱ
ⵃⴰⵙⴰⵏ ⴰⵙⵟⵟⴰⴱ

ⴰⵎⵙⵡⵓⵔⵉ

ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ  ⴱⵏ ⵛⵔⵉⵇ
ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⴱⵏ ⵛⵔⵉⵇ

ⵜⴰⵙⵍⵎⴰⴷⵜ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⴼⵜ

ⵛⴰⴷⵢⴰ ⵍⵎⵃⴼⵓⴹⵉ
ⵛⴰⴷⵢⴰ ⵍⵎⵃⴼⵓⴹⵉ

ⵜⴰⵙⵍⵎⴰⴷⵜ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⴼⵜ

ⵙⵄⴷⵉⵢⴰ ⵍⴱⴰⵀⵉ
ⵙⵄⴷⵉⵢⴰ ⵍⴱⴰⵀⵉ

ⵜⴰⵙⵍⵎⴰⴷⵜ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⴼⵜ

ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⴰⴱⵓ ⵉⵃⵙⴰⵏ
ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⴰⴱⵓ ⵉⵃⵙⴰⵏ

ⵜⴰⵙⵍⵎⴰⴷⵜ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⴼⵜ / ⵜⴰⵏⵙⵙⴼⴰⵡⵜ ⵜⴰⵙⴳⵎⴰⵏⵜ

ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ ⵄⴰⴼⵉⴼ
ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ ⵄⴰⴼⵉⴼ