ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏ

ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏ


ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏ

ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵖⵜⴰⵙ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵙ ⵉⵎⴷⵉⵡⵍⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵙⴰⵔⵉⵏ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⴳ ⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ, ⴷ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴳⴳ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵙⵉⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⵏⴱⴰⴹⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⴷ ⴰⵎⵙⵙⵓⴷⵙ.  ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵎⵙⵉⵡⵉⵍ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ:

 

ⴰⵥⵕⴼ ⴷ ⵡⴰⵔⴳⴰⵢⵏ ⴷ ⵡⴰⵜⴷⴰ ⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏⵏ:

ⵜⴰⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵜ;

ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵉⵎⵉⴹⴰⵏⵏ ⵓⵙⵍⵉⴳⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵉⵏ ⵜⵓⴹⴼⵉⵕⵉⵏ, ⴰⴽⴷ ⴰⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵉⵏⴱⴰⴹⵏ ⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷ 169 ⴷ 171 ⴷ 172 ⵙⴳ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⴷ ⴰⵎⵙⵙⵓⴷⵙ;

ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⴰⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴰⵜⵜⵓⵢ ⵏ ⵓⵏⵛⴽ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⴰⵏ ⴰⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵉⵔ;

ⴰⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵔⵔⵙⵓⵎ ⴷ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷⴰ ⵜⵜⴰⵎⵥ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⴳ ⵉⵙⵖⴰⵍⵏ ⵜⵜⴻⵥⵍⴰⵢⵏⵉⵏ, ⵉⵖ ⵙⵉⵙ ⵏⵙⵖⴰⵡⵙⴰ, ⵙ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵉⵙⵍⴳⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵜⵏ ⵙ ⴰⵔ ⵏⵙⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⴷ;

ⴰⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵜⵖⵔⴰⴷ ⵅⴼ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵜⵜⵓⵙⵏⴽⴰⴷⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏⵏⵙⵏⵜ;

ⵉⵕⵟⵟⴰⵍⵏ ⴷ ⵉⴹⴰⴽⴰⵍⵏ ⵍⵍⵉ ⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ;

ⵜⵉⴽⴽⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵖⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ;

ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⵙⵃⴹⴰⵡⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵏⵀⵍⵍⴰ ⵏⵏⵙ;

ⵜⴰⵎⵙⵉⵖⵜ ⵏ ⵜⴼⵔⴽⴰ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴳⴳ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵙⵉⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵏⵉⵖ ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵏⵏⵙ ⵏⵉⵖ ⴰⵥⵍⴰⵢ ⵏⵏⵙ ⵏⵉⵖ ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⵏⵏⵙ ⵎⴽⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵡⵉⵏ ⵉⵙⵍⴳⵏⵏ ⵙ ⵏⵙⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ;

  • ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⴷ ⵉⵎⴰⵡⴰⵜⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵏ:
  • ⴰⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵉⴹⴼⵕⵏ ⵉ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⴱⵔⵉⴷⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⵙⵍⴳⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵜⵏ ⵙ ⵏⵙⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⴷ;
  • ⵜⵉⴱⵔⵉⴷⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵉⴹⴼⵕⵏ ⵉ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ;
  • ⴰⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴷⵖⵔⴰⵏⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⴳⵔⴰⴷ 130 ⴳ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⴷ ⴰⵎⵙⵙⵓⴷⵙ ⵏⵉⵖ ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ ⴳ ⵓⴷⴳⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⵏⵉⵖ ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⴷⴳⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⵏⵉⵖ ⴰⵣⵉⵣⴷⵔ ⵏⵏⵙ ⵏⵉⵖ ⴰⵏⵏⵣⵔⴰⵢ ⵏⵏⵙ;

 

ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵓⵏⵜ:

ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ;

ⵜⵉⵎⵖⵓⵏⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⵉ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ;

ⵉⵎⵏⵇⵉⵙⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⴷⵙⵏ ⴳ ⵉⵡⵓⵜⵜⴰ ⵏ ⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⵉ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ

ⴰⴱⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵉ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ;

ⴰⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⵏ ⵜⴼⴰⴷⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵃⴹⴰⵡⵜⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵏⴰⴳⴰⵏ ⴳ ⵉⵡⵓⵜⵜⴰ ⵏ ⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷⴰ ⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⵎⴽⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵉⵡⵉ ⵓⵙⵍⴳⵏ.

 

ⴰⵥⴽⴰⵡ ⴷ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ:

ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏⵜ ⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵜⵏ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⴰⵏⵏ ⵉ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵣⴷⴳⵉ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵙ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵉⵙⵍⴳⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵜⵏ ⵙ ⵏⵙⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵣⵓⵏⴷ ⴰⴷⴷⴰⴷⵏ ⴰⴷ;

ⴰⵎⵏⴰⴷ ⵅⴼ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⴷ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⵥⴽⴰⵡ ⵙ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵉⵙⵍⴳⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵜⵏ ⵙ ⵏⵙⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵣⵓⵏⴷ ⴰⴷⴷⴰⴷⵏ ⴰⴷ;

ⴰⵙⴻⵙⵙⴰⵖ ⵉ ⵉⵙⵓⵢⴰⵙ ⴷ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ;

 

ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵜⵏ ⵉⴷⵓⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵣⴷⴳⵉ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵡⵏⵏⴰⴹⵜ:

ⵉⴳⴳⵉⵜ ⵏ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵏⵙⴱⵉⴷⴷ ⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵏⵖⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⴹⴰⵏ;

ⴰⵙⵔⵓⵙ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⵙⵉⵔⴰⵜⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⴰⵏⵏ ⵉ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ;

 

ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ:

ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ;

ⴰⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⵏ ⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ

 

ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ:

ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ ⴳ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏⴳⵔ ⵜⴳⵔⴰⵡⴰⵉⵏ ⵏⵉⵖ ⵓⴹⴼⴰⵕ ⵙⵉⵙⵏⵜ ⵏⵉⵖ ⵓⴼⵓⵖ ⴳⵉⵙⵏⵜ;

ⵜⵉⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴰⴽⴷ ⵉⴳⵔ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏⵉⵖ ⵓⵙⵍⵉⴳ;

ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴽⵏⵉⵡⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵔⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴽⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⵏⵉⵖ ⵜⵉⵏ ⴱⵕⵕⴰ;

ⵜⴰⵍⵜⵜⵓⵖⵜ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵏ;

ⴰⵏⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴰⴽⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕ, ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵍⵡⴰⵍⵉ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵉⵙⵓⵖⴰⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ.

ⴷⴰ ⵜⵜⴳⴳⵏⵜ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴰⵎⵛⴰⵡⴰⵕ ⴰⴽⴷ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⴳ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵣⵓⵏⴰⵏⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⴰⴽⴷ ⵉⵎⴰⵡⴰⵜⵏ ⴷ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴼⵉⵔⵉⵙ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵉⴳⴳ ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵖ ⵉⵜⵜⵓⵣⵎⵎⴰⵎ ⵓⵎⵛⴰⵡⴰⵕ ⴳ ⵓⴹⵕⵉⵚ ⵓⵣⵔⵉⴼ ⵏⵉⵖ ⴰⵎⵙⵙⵓⴷⵙ ⵓⵙⵍⵉⴳ.