ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏ

ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏ


ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏ

ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴳⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⴰⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⴷⵉⵡⵍⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴷ ⵉⵎⵏⵇⵉⵙⵏ ⵏⵏⵙ, ⵉⴳⴳ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵜⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ, ⵙ ⵓⵢⴰ:

 

ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴳⴳ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ;

ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴳⴳ ⵜⵉⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⵏ ⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⴰⴽⴷ ⴰⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵎⴳⵔⴰⴷ 118 ⵙⴳ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⴷ ⴰⵎⵙⵙⵓⴷⵙ;

ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴳⴳ ⵜⵉⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⵜⵖⵔⴰⴷ ⵅⴼ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵜⵜⵓⵙⵏⴽⴰⴷⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏⵏⵙⵏⵜ;

ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴳⴳ ⵜⵉⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵔⵔⵙⵓⵎ ⴷ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵙ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵓⵣⵔⵉⴼⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵜⵏ ⵙ ⵏⵙⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵣⵓⵏⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷⵏ ⴰⴷ;

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵖⵜⵙ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ, ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴳⴳ ⵜⵉⵎⵖⵓⵏⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵕⵟⵟⴰⵍⵏ, ⵉⴱⴷⴷ ⵅⴼ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏⵏⵙⵏⵜ;

ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴳⴳ ⵏⵉⵖ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵍⵙ ⵉ ⵍⴰⴽⵔⵉⵢⴰ ⴷ ⵜⵎⵖⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵍⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ;

ⴷⴰ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵉⴼⵔⴳ ⵜ. ⵙ ⵓⵢⴰ, ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵡⵣ ⵅⴼ ⵉⵎⵉⵥ ⴷ ⵓⵙⴷⵖⵉ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵙⴳⵉⴷⴷⵉ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏⵏⵙ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ, ⵉⴳⴳ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵜⵙⵃⴹⴰⵡⵜ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ;

ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴳⴳ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⴽⵔⴰ ⴷ ⵓⵣⵣⵏⵣ ⴷ ⵜⵎⵙⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴷ ⴽⵓ ⵎⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ;

ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴳⴳ ⵜⵉⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ, ⵉⴼⴽ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⴰⵎⴽⵓⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏ ⵙ ⵉⴳⴳⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵎⴽⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵓⵣⵔⵉⴼⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵜⵏ ⵙ ⵏⵙⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⴷ;

ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴳⴳ ⵜⵉⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵉⴹⴼⵕⵏ ⵉ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ;

ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴳⴳ ⵜⵉⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⴽⵏⵉⵡⵜ ⵙ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵎⴳⵔⴰⴷ 86;

ⴷⴰ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ ⵅⴼ ⵉⵎⵉⵥ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵖⵍⴰⴼⵉⵏ;

ⵉⴳⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵡⴰⴷ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⴰⵏⴰⴹ ⵏ ⵉⵎⵉⵥ ⵏ ⵜⵏⵓⴷⴰⴼ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵖⵣⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⵇⵕⴰⴹ ⵏⵏⵙ, ⵉⴳ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏⵏⵙ, ⵉⵙⵎⴷⵢⴰ ⵜⵜ ⵙ ⵓⴼⵔⵉⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⵓⵖⵔⵉⵎⵜ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵏⵣⵔⴰⴼⵜ, ⴷ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵡⵣ ⵅⴼ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵏⵏⵙ ⵎⴽⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵡⵉⵏ ⵉⵏⴱⴰⴹⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⴷ ⴰⵎⵙⵙⵓⴷⵙ ⴷ ⵉⵙⵍⴳⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵜⵏ ⵙ ⵏⵙⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⴷ.

ⵙ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵉⵏⴱⴰⴹⵏ ⵏ ⵜⵙⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴳ ⵢⵉⵎⵉⵔ 140 ⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ, ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴳⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ, ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵉⵎⴷⵉⵡⵍⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ, ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴷⵙⵜ ⵙ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰⵏⵉⵏ ⵙ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵉⵏⴱⴰⴹⵏ ⵏ ⵓⵎⴳⵔⴰⴷ 277 ⵙⴳ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⴷ ⴰⵎⵙⵙⵓⴷⵙ;

ⴷⴰ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ, ⵉⴳ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵡⵉⴷ ⴳⵉⵙ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ, ⴷ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵡⵣ ⵅⴼ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏⵏⵙⵏ, ⵉⴳ ⵡⴰⴷ ⵉⵜⵜⴱⴷⴷⴰⴷⵏ ⵅⴼ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⴳ ⵡⴰⵏⵙⴰⵜⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵙ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵓⵣⵔⵉⴼⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵏ ⵉⵜⵜⵡⴰⴳⴳⵏ ⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⴷ;

ⵉⵣⵎⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵉⴳⴳⵓⵜ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵏⵏⵙ ⵉ 43 ⵏ ⵓⴳⵎⴰⵎ ⴰⴷ ⵉⵣⵎⵎⴻⵎ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⵏⵏⵙ. ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴱⴷⴷⴰⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵅⴼ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴷ ⵉⵎⵏⵇⵉⵙⵏ ⴷ ⵜⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⵉⵜⵜⵡⴰⴳⴳⵏ ⴰⵡⴷ ⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵎⵉⵙⵉⵏ ⴰⵙⵙⵍⴽⵎ ⴷ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ.

ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏ ⵜⵃⵓⵏⴰ ⵏ ⵓⵣⵣⵏⵣ ⵏ ⵉⵙⵓⴼⴰⵔ ⴷ ⵜⴱⵇⵇⴰⵍⵜ ⴷ ⵜⵃⵊⵊⴰⵎⵜ ⴷ ⵓⵣⵣⵏⵣ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵊⵊⴰⵏⵉⵏ, ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⴳⵉⵙⵏ ⵢⵉⵍⵉ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏⵉⵖ ⴰⵃⵟⵟⵓ ⵏⵉⵖ ⴰⵣⵣⵏⵣ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⵉⵣⴰⵏⵉⵏ;

ⵉⵡⵉⵣ ⵅⴼ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⵣⴷⴳⵉ ⵜⵃⵓⵏⴰ ⵕⵥⵎⵏⵉⵏ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵙⵉⵔⴰⵎ ⵜⵉⵇⵀⵡⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵚⵕⴰⵢ ⵏ ⵓⵔⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵖⵍⵉⵜⵏ ⴷ ⵉⵎⵣⴳⵓⵏⵏ ⴷ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵛⵓⵛⴼ, ⴷ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵢⴰⴹⵏ ⵉⵕⵥⵎⵏ ⵉ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵡⴷⴰⵏ, ⴷ ⵓⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵓⵔⴳⴰⵍ ⵏⵏⵙⵏ;

ⵉⴳⴳⵉⵜ ⵏ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵜⵏ ⵡⴰⵜⵜⵙⵏⵉⵏ ⴰⴹⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴽⵍ ⴳ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⵙⵣⴷⴷⴳ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵙⴼⵉⵡ ⵏⵏⵙⵏ, ⴷ ⵓⴽⵓⵙ ⵏ ⵜⴱⴱⴰⵢⴹⴰⵕⵉⵏ ⵓⵙⵉⴽⵍ, ⵓⵙⵙⵉⵏⴼ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⴷⴰ ⵢⴰⵥⵏ ⴰⴷ ⴹⵕⵏⵜ ⵏⵉⵖ ⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵅⵍⵓⵏⵜ, ⵓⴳⴷⴷⵓⵍ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵅⴼ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⴹⵕⵏⵜ ⴳ ⵉⵙⴽⵙⴰⵍ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵉⵣⵓⵔⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⴷⴷⵖ ⵎⴰⵢⴰⵏ ⵉⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵉⵙⴰⵔⴳ ⴳ ⴳⴰⵔ ⵉ ⵉⵎⵉⴽⵍⵏ ⴰⵡⴷ ⴽⵓ ⵎⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴰⵔⴳ ⴳ ⵎⴰ ⵉⵅⵛⵏ ⵉ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ;

ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⵙⵉⴽⵍ ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵔⴰ ⴷ ⵓⴱⴷⴷⴰⴷ ⴳ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴽⵍ ⴷⵉⴳⵙⵏ;

ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ ⴳ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏ ⵓⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵜⵛⵉ ⴷ ⵉⵎⵙⵡⵉⵜⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⵡⵉ ⵉⵜⵜⵓⴼⵙⴰⵔⵏ ⵉ ⵓⵣⵣⵏⵣ ⴷ ⵜⵙⴰⴷⵓⵔⵜ ⵜⴰⴽⵓⵢⴰⵙⵜ;

ⵉⵡⵉⵣ ⵅⴼ ⵜⵣⴷⴳⵉ ⵏ ⵉⵙⴰⴽⴰⵜⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵉ ⵓⴹⴰⴽⴰⵍ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵜⵏⵇⵇⴰⴹ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵜⵙⴰⴷⵓⵔⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵛⵓⵛⴼ;

ⵉⴳⴳⵉⵜ ⵏ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⵉ ⵓⵏⵓⴼ ⵏⵉⵖ ⴰⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⵏⵖⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⴹⴰⵏ ⵏ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵕ ⵏⵉⵖ ⵜⵉⵏⵎⵉⵣⴰⵏⵉⵏ, ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵉⵙⵍⴳⵏⵏ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵜⵏ ⵉⵜⵜⵡⴰⴳⴳⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⴷ;

ⵉⴳⴳⵉⵜ ⵏ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵜⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⴹⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵓⵏⴼⵓⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵃⵓⵏⴰ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉⴳ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵎⵓⵏⴰ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ, ⵣⵓⵏⴷ ⵉⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⴳⴰⴷⴰⵣⵏ ⴷ ⵜⵃⵓⵏⴰ ⵏ ⵜⵙⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⴱⴰⵔⴰⵣⵏ ⵉⵎⴰⵏⵓⵏⵏ ⴷ ⵜⵇⵀⵡⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⴰⵛⵓⵛⴼⵏ ⴷ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⴷ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ;

ⵉⴳⴳⵉⵜ ⵏ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵏⴰⵏⴼ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ ⵣⵎⵔⵏⵉⵏ ⴰⴷ ⵙⴰⵔⴳⵏ ⴳⴰⵔ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵉⴳⴳⵉⵜ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵅⴼ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ ⵉⵎⴳⵔⵓⴷⵏ ⵏⵉⵖ ⵉⵏⵎⵢⴰⵔⵏ, ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵏ ⵏ ⵢⵉⴹⴰⵏ ⵛⵓⵛⵏⵉⵏ, ⴷ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵥⵥⴳⴹ, ⴷ ⵜⵎⵓⴹⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⴳⴳⵏⵜ ⴳⴰⵔ ⵉ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ ⵉⵏⵎⵢⴰⵔⵏ, ⵙ ⵓⴹⴼⴼⵓⵔ ⵏ ⵉⵙⵍⴳⵏⵏ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴰⵎ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⴷ;

ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴷ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏ ⵉⵙⵔⵙⵏ ⵏ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⵔⵙⵏ ⵏ ⵓⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵉⵙⵏⵎⴰⴷⴷⵓⵜⵏ ⵉⵏⵎⵓⴷⴷⴰ ⵉⵙⵏⵎⴰⴷⴷⵓⵜⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵜⴰⵅⵉⵢⴰⵜ ⵜⵀⵉⵔⵉⵜⵉⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⵙⵙⵍⵉⵄⵜ, ⴰⵡⴷ ⵉⵙⵔⵙⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵓⴱⴷⴷⵉ ⵜⵀⵉⵔⵔⵉⵜⵉⵏ;

ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⴼⴰⴷⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⵀⵉⵔⵉⵜⵉⵏ ⴳ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⴰⵏⵏ;

ⵉⴳⴳⵉⵜ ⵏ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⵉ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵙⴳ ⵉⴽⵎⵎⵓⴹⵏ ⴷ ⵓⵏⴳⵉ ⴷ ⵜⵡⴰⵖⵉⵜⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ;

ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵍⵄⴼⵉⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵙⴳ ⵓⴽⵎⵎⵓⴹ ⴷⴰ ⵉⵥⵎⴰⵡⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⴷ ⵉⵎⵖⴰⵢⵏ ⴷ ⵜⴰⴷⴷⴰⴳⵉⵏ  ⵙ ⵓⴹⴼⴼⵓⵔ ⵏ ⵉⵙⵍⴳⵏⵏ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴰⵎ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⴷ; 

ⴰⵣⵎⵎⴻⵎ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵎⵜⵔ ⵏ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⴰⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ;

ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴷ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏ ⵉⴳⴳⵉⵜ ⴷ ⵜⵙⴰⵔⵡⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⵉ ⵓⵙⵓⵙⵙⵏ ⵙ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵏ ⵉⵙⵎⵎⴰⵍⵏ ⴷ ⵜⴼⵉⵍⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵜⵓⴹⴼⵉⵕⵉⵏ ⵏⵏⵙ;

ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵙⴰⵔⵡⴰ ⵏ ⵉⵣⴰⵖⵓⵣⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⵏ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵓⵣⵔⵉⴼⵏ ⵙ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵉⵙⵍⴳⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵜⵏ ⵍⵍⵉ  ⵏⴹⴼⴼⵕ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷ;

ⴰⴹⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵓⵥⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵖⴰⵢⵏ ⵙⴳ ⵉⴱⵓⵅⵅⵓⵛⵏ ⵎⵥⵥⵉⵢⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ ⵙ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵉⵙⵍⴳⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵜⵏ ⵍⵍⵉ ⵏⴹⴼⴼⵕ ⴳ ⵣⵓⵏⴷ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⴷ;

ⵜⵉⵎⵙⴽⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⵣⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵙⵎⴹⴰⵍ ⴷ ⵉⴳⴳⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⴷⵖⵉⵜⵏ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵎⴹⴰⵍ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵉⵎⵎⵓⵜⵏ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵉⵣⴷⴷⴳⵏ, ⵓⵙⵏⵎⴰⵍ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⵉⵎⵜⵜⵉ ⵜⵉⴹⴼ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⵓⵎⴹⴰⵍ ⵓⵙⵙⵓⴼⵖ ⵜⴼⴽⴽⵉⵡⵉⵏ ⵙⴳ ⵉⵙⵎⴹⴰⵍ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵜⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵉⵙⵍⴳⵏⵏ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵜⵏ ⵍⵍⵉ ⵏⴹⴼⴼⵕ ⴳ ⵣⵓⵏⴷ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⴷ;

ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴳⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵥⴽⴰⵡ ⵎⴰⴷ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ:

ⵉⵡⵉⵣ ⵅⴼ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵉⵙⵍⴳⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵜⵏ ⵙⵉⵙ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵓⵣⵣⵔⴰⴼ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵜⵏ ⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ, ⴷ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵎⴽⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⴷ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⵥⴽⴰⵡ;

ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⴳⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵜⵣⵓⵣⵏⵜ ⴷ ⵓⴱⵟⵟⵓ, ⴷ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵜⵣⴷⴷⵓⵖⵜ, ⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⵅⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ, ⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⴼⴼⵖ ⴳ ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ ⴰⴷ ⵉ ⵢⵉⵎⵏⴰⴷⵏ ⵓⵛⵛⵉⵍⵏ ⴷ ⵉⵡⵉⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵓⵣⵔⵉⴼⵏ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵎⵏⴰⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⵓⵖⵔⵉⵎⵜ;

ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵜⵓⵔⴰⴳⵉⵏ ⵉⵙⵍⴽⵉⵏⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵓⵣⵔⵉⴼⵏ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵜⵏ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⴷ, ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵉⵏⴱⴰⴹⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵓⵎⴳⵔⴰⴷ 237 ⵙⴳ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⴷ ⴰⵎⵙⵙⵓⴷⵙ.

ⵉⴳⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⴰⵎⵓⵣⵔ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵓⵖⵔⵉⵎ, ⵉⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⴳⵍ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵉⵎⴰⵔⴰⵏ, ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⴳⵍ ⴽⵔⴰ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⴰⵏⵏ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵓⵖⵔⵉⵎ. ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴳⴳ, ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵜⴼⴰⴷⴷⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵡⵉⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵜⵏ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⴷ, ⴰⵙⵖⵣⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵉⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵉⵙⴰⵍⴰⵜⵏ ⵏⵏⵙ. ⵉⵣⵎⵔ ⴰⵡⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⴳⵍ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⵉ ⵉⵎⴰⵔⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏⵉⵖ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ, ⵙ ⵎⴽⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ, ⴷ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵜⵣⵓⵏⴰ ⴷ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ. ⵉⵣⵎⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⴳⵍ ⴰⵣⵡⵓⵍ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵉ ⵉⵎⴰⵔⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵔ ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⴷ ⵡⴰⵏⴰⴹ ⵙ ⵓⵖⵣⴰⴷ. ⵉⵣⵎⵔ ⴰⵙ ⴰⵡⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⴳⵍ ⵉⵎⴰⵔⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⴽⵔⴰ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⴼⴰⴷⴰ ⴰⴷ ⵉⴽⵛⵎ ⵓⵙⵎⴳⵍ ⴰⴷ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⴽⵓ ⴰⵎⴰⵔⵉ, ⵙ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵉⵏⴱⴰⴹⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⴷ ⴰⵎⵙⵙⵓⴷⵙ.

ⵉⵣⵎⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ, ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏⵏⵙ, ⴰⴷ ⵉⵙⵎⴳⵍ ⴰⵣⵡⵓⵍ ⵏⵏⵙ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⵉ ⵉⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏⵉⵖ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ, ⵙ ⵎⴽⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ. ⵎⴽⵍⵍⵉ ⴰⵙ ⵉⵣⵎⵔ, ⵙ ⵓⵙⵓⵎⵔ ⵏ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏⵉⵖ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ, ⴰⴷ ⵉⵙⵎⴳⵍ ⵙ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⴰⵣⵡⵓⵍ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵜⵣⵓⵏⴰ ⴷ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ.

ⵉⵣⵎⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ, ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏⵏⵙ, ⵉ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏⵉⵖ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ, ⵙ ⵎⴽⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ, ⴰⵙⵎⴳⵍ ⵏ ⵓⵣⵡⵓⵍ, ⵅⴼ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵉⵥ ⵜⵏⵓⴷⴰⴼ ⵓⵖⵣⴰⴷ ⵜⵎⵇⵕⴰⴹ.

ⴷⴰ ⵉⵙⵏⴽⴰⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⴽⵓ ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵓⵏⵣⵉⵍⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵇⵇⵉⵙ ⴰⵙⵏⵖⵎⴰⵙ ⵅⴼ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴽⵔ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵍⵍⵉ ⴷⴰⵔⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ. ⴷⴰ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ ⵅⴼ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵜⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵡⴰⵜⵜⵙⵏ ⴰⴹⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴽⵍ ⴷ ⵜⵙⵓⵏⴼⵓⵜ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ. ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵜⵎⵇⵕⴰⴹ ⵅⴼ ⵡⵉⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵉⴳⴳⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵏⵉⵖ ⵡⵉⴷ ⵢⵓⵏⴼⵏ ⵉ ⵜⵎⵙⴽⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ.

ⵉⵣⵎⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵔ, ⵉⵖ ⵉⵔⴰ, ⵙⴳ ⵓⵎⵏⴱⴰⴹ ⵏ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏⵉⵖ ⵡⴰⴷ ⵜ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰⵜⵏ, ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵔⵙ ⵜⴰⵣⵎⵔⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵙ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵓⵣⵣⵔⴰⴼ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⴳⴳⵔ ⴰⵣⵔⴰⴽ ⵜⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⵉⵎⵏⵇⵉⵙⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ.

ⵉⵖ ⵉⴱⴱⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏⵉⵖ ⴷⴰⵔⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴱⴰⵢⴹⴰⵕⵜ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ, ⴷⴰ ⵜⵜⴰⵖⵓⵍⵏⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⵙ ⵓⵎⴽⵓⴷ, ⵙ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵓⵙⵍⴳⵏ, ⵉ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵉⵎⴰⵔⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵙⵓⴷⵙ, ⵏⵉⵖ ⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵉⵖ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵎⴰⵔⵉ, ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵎⴰⵎ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢ ⵙ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ:

ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵓⵙⵜⴰⵢ;

ⴰⵡⵜⴰⵢ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵉⵖ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵏⴳⵉⴷⴷⵉ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ;

 

ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴳⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵜⵏⵣⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏⵜ ⴰⵎⵔ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ, ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⴷ ⴰⵎⵙⵙⵓⴷⵙ, ⵓⵎⵏⴱⴰⴹ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏⵉⵖ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵏⵏⵙ:

ⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴷ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ;

ⴰⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ; 

ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⴷ ⵓⵡⵏⵏⵉ;

ⴰⵣⵣⵔⴰⴼ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⵏⵣⴰⵖⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ;

ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵜⵉⵏ;

ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏ ⵓⴳⴳⵯⵣ ⵅⴼ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏ;

ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴷ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⴽⵛⵎ ⵏ ⵉⵎⵔⵉⴳⵏ ⴷ ⵓⵙⴳⴷⵣ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵓⵙⵔⵙ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵓⵣⵣⵏⵣ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏⵏⵙⵏ;

ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵙⵙⵏ ⵙ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵏ ⵉⵙⵎⵎⴰⵍⵏ ⴷ ⵜⴼⵉⵍⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵉⵏ;

ⵜⴰⵏⵣⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⴽⴰⵍⵜ; 

ⵉⵎⵣⵣⵔⵉⵜⵏ ⵏ ⵉⵡⵓⵜⵜⴰ;

ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳⴳⵏ;

ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴳ ⵉⵎⵙⵙⵡⵉⵜⵏ ⵏ ⵍⴰⵍⴽⵓⵍ ⴷ ⵜⵉⴷ ⴷ ⵉⵔⴽⵙ ⵍⴰⵍⴽⵓⵍ;

ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏ ⵜⵔⵙⴰⵍ ⴷ ⵉⵙⵓⵙⵔⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵙⵍⵉⵥⵉⵕⵏ;

ⴰⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ ⴷ ⵡⴰⵢⴷⴰ;

ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵓⵔⵜ ⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵉⵎⵏⵖⵉ.