ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ (2015 – 2021)

ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ (2015 – 2021)


ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ: ⵚⴰⵍⵃ ⵍⵎⴰⵍⵓⴽⵉ

ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ: ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⴰⴽⵉⵔⵉ

ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ: ⵙⴰⵄⵉⴷ ⵙⵙⵄⴷⵓⵏⵉ

ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ: ⵏⴰⵄⵉⵎⴰ ⵍⴼⵜⵃⴰⵡⵉ

ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥ: ⵄⵓⵎⴰⵔ ⵛⵛⴼⴷⵉ

ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ: ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⵓⴽⴱⵉⵔ

ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚⵜ: ⴰⵎⴰⵍ ⵍⴱⵇⵇⴰⵍⵉ

ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴰ: ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⵏ ⴼⵇⵇⵉⵀ

ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵡⵉⵙⵙ ⵜⴰⵎ: ⵍⵃⵙⵏ ⵍⵎⵙⴰⵔⵉ

ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵜⵥⴰⵜ: ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⴰⴱⵔⴷⵄⵉ

ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵎⵔⴰⵡⵜ: ⵅⴰⵡⵍⴰ ⴰⵊⵏⵏⴰⵏ

ⴰⵎⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ: ⵃⵎⴰⴷ ⴰⵊⵄⵎⵓⵎ

ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ: ⵄⵍⵉ ⴰⴱⴽⴽⴰⵕ