ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ (2009 – 2015)

ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ (2009 – 2015)


ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ: ⵟⴰⵕⵉⵇ ⵍⵇⴱⴱⴰⵊ

ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ: ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ ⵓⵇⵙⵙⵓ

ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ: ⵙⵎⴰⵄⵉⵍ ⵛⵓⴽⵔⵉ

ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ: ⵚⴰⵍⵃ ⵍⵎⴰⵍⵓⴽⵉ

ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥ: ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵃⵍⴰⵢⵙⵉ

ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ: ⵙⴰⵄⵉⴷ ⵙⵙⵄⴷⵓⵏⵉ

ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ: ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⵉⵍⵉⵙⴰ

ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⴰⵜ: ⵙⵙⵄⴷⵉⵢⴰ ⵍⴱⴰⵀⵉ

ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵡⵉⵙⵙ ⵜⴰⵎ: ⵎⵃⵏⴷ ⴰⴽⵔⵏⴰⵏ

ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵡⵉⵙⵙ ⵜⵥⴰ: ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⵅⴷⴰⵢⵛ

ⴰⵎⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ: ⵄⴱⴷⵍⴽⵔⵉⵎ ⵊⵔⴷⵉⵏⵉ