ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ (1998-2003)

ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ (1998-2003)


ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ: ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⴱⵓⵣⵉⴷⵉ

ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ: ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴽⵓⵔⴰⵎⵉ

ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ: ⵍⵃⵙⵏ ⴰⵢⵜ ⵏⵣⵉ

ⴰⵎⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ: ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ ⴰⴼⴰ

ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴰ: ⵎⴰⵍⵉⴽⴰ ⴱⴰⵢⵜⵉ

ⴰⵎⵏⵇⵇⵉⵙ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵜ: ⵕⴰⵃⵉⵎ ⵟⵟⵓⵕ

ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵏⵇⵇⵉⵙ: ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ ⴱⵡⴰⵛⵛⵉⵅ