ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ (1992- 1998)

ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ (1992- 1998)


ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ: ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵡⴰⵜⵉⵇ

ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ: ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵃⵓⵙ

ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ: ⴰⵎⵏⵅⵔⴰⵣ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ

ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ: ⵄⴱⴷⵙⵙⵍⴰⵎ ⵍⵢⵓⵙⴼⵉ

ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥ: ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⴰⵢⵜⵉ

ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ: ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ ⴰⵢⵜ ⵜⵉⵔⵉ

ⴰⵎⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ: ⵙⴰⵍⵉⵎ ⵍⵖⴰⵣⴰⵍⵉ

ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴰ: ⵍⵎⵃⵊⵓⴱ ⵓⵎⴰⵄⵉ

ⴰⵎⵏⵇⵇⵉⵙ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵜ: ⵄⴱⴷⵍⴽⵔⵉⵎ ⵍⵄⵣⵉⵣ

ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵏⵇⵇⵉⵙ: ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ ⵏⴰⵚⵉⵕⵉ