ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ (1976 – 1992)

ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ (1976 – 1992)


ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ: ⵕⵕⴰⴹⵉ ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ

ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ: ⵎⵓⵜⴰⵡⴰⴽⴽⵉⵍ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ

ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ: ⵕⴱⴰⵟⵉ ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ

ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ: ⵍⵄⵕⵓⵊⵉ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ

ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥ: ⴰⵎⵏⵅⵔⴰⵣ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ

ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ: ⵄⴰⴼⵉⴼ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ

ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ: ⵍⵢⵓⵙⴼⵉ ⵄⴱⴷⵙⵙⵍⴰⵎ