ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵉⵏ

ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ

ⴰⵏⵥⴰ ⵍⵄⵓⵍⵢⴰⴰⵖⵣⴷⵉⵙⵉⵃⵛⴰⵛⵍⵅⵢⴰⵎⵍⵄⵣⵉⴱⴱⵓⵡⴰⵔⴳⴰⵏⵙⵉⴷⵉ ⵢⵓⵙⴼⴱⵏⵙⵔⴳⴰⵡⴷⴷⴰⵅⵍⴰⵍⵇⵓⴷⵙⵍⵃⴰⵊⴱⵚⵚⵡⵉⵔⵉⴰⵏⵥⴰⴰⵎⵚⵉⵕⵏⴰⵜⵍⴱⴰⵟⵡⴰⵕⵜⴰⵍⴱⵕⵊⵜⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵜ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ)

ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ, ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵉ ⵜⵓⴳⵜ ⵏⵏⵙⵏⵜ.

 

ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ:

ⵕⵢⴰⴹ ⵙⵙⴰⵍⴰⵎⵍⵎⴰⵙⵉⵔⴰⵍⴼⴰⵔⴰⵃⵍⵡⵉⴼⴰⵇⵙⵙⴰⵍⴰⵎⵍⵀⵓⴷⴰⵃⴰⵢ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷⵉⵜⵉⵍⵉⵍⴰⴰⴷⵔⴰⵔⴼⵓⵏⵜⵉ ⵍⵄⵓⵍⵢⴰⵜⵉⴽⵉⵡⵉⵏ

ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, ⴷⴰⵔⵙⵏⵜ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵜⵔⴰⵔⵉⵏ. ⴷ ⵉⴷⴷⵖ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴼⵔⴽⴰ ⴷ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴳ ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵉⵏ ⴰⴷ, ⴳⵉⵙⵏⵜ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵎⴰⵏⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⴰⵎ ⵉⵙⵓⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⵙ ⴷ ⵜⵎⵚⵕⴰⵢ ⴷⵍⵏⵉⵏ.

 

ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵉⵏ ⴰⵜⵜⵓⵢⵏⵉⵏ:

ⵏⵏⴰⵊⴰⵃ – ⵛⵛⴰⵕⴰⴼ – ⵉⵍⵉⵖ – ⴼⵓⵏⵜⵉ – ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵙⵙⵡⵉⵙⵔⵉ

ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵍⴼⵉⵍⵍⴰⵜ

 

ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⴷⵍⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⴷⵔⴰⵔⵏ:

ⴰⵃⵍⴽⴰ – ⵉⵎⵓⵏⵙⵉⵙ – ⵉⵖⵉⵍ ⵓⴹⵕⴹⵓⵕⴰⵢⵜ ⵍⵎⵓⴷⴷⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵡⴳⵜ

ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵉⵏ ⵜⵜⵓⵙⴰⵏⴼⵏⵉⵏ, ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵉⵏ ⵉⵎⴰⴷⵍⴰⵡⵏ ⵉⴷⵔⴰⵔⵏ, ⴹⴼⵕⵏⵜ ⵉ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ, ⵎⴰⵛⴰ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⵡⴰⵏⵙⴰⵜⵏ ⵉⵊⵓⴳⵔⴰⴼⵉⵢⵏ ⵙ ⵉⵛⵇⵇⴰ ⵡⴰⴷⴰⴼ, ⴷⴷⵔⵏⵜ ⴳ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵏ, ⵡⵉⴷ ⴳⵉⵙⵏ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏⵉⵏ ⵜⴰⵏⴰⴱⴱⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵣⴷⴳ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵉ ⴷ ⵜⵏⴰⴱⴱⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⴱⵔⴰⴷⴰⵏ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ.

ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵉⵏ:

هي أحياء مهمشة تسمى بأحياء سفوح الجبال، وهي أحياء تابعة للمجال الحضري لأكادير، لكنها توجد في مناطق جغرافية صعبة الولوج وتعاني من عدة مشاكل أهمها غياب شبكة الصرف الصحي والماء الصالح للشرب وإنعدام الطرق والنقل.

ⴳⵉⵙⵏⵜ ⵙ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵥⴰ ⴷ ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴱⴰⵟⵡⴰⵕ, ⴷ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵓⵔ ⵜⵏⵜ ⵢⵓⵜ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ. ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴱⴰⵟⵡⴰⵕ ⵙ ⵓⵎⴷⵢⴰ, ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⴼⴼⵓⵙ ⴳⵉⵙ 256 ⵏ ⴳⵜⴰⵔ, ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵙ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ.

ⴰⴷⵖⴰⵔ ⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢ:
ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵉⴳⵔ ⴰⴷ ⵉⴽⴰⵍⵉⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵓⵏⵎⵉⵍⴰ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ, ⴰⵔ ⴰⵙⵓⴽ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ, ⴷ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵎⵖⵓⵔ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⴼⴼⵓⵙ, ⵜⴳ ⵜⵙⵏⴰ ⵏⵏⵙ 190 ⵏ ⴳⵜⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⵓⵥⵍⴰⵢ ⵉ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵉⵙⵏⵙⵓⵜⵏ.
ⴳ 4 ⴱⵕⵢⵕ 2020, ⵢⵓⵙⴰ ⴷ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵙ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ, ⵉⴱⴷⴷ ⵅⴼ ⵓⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ (2020-2024), ⴷⴰ ⵎⵉ ⵜⴳⴰ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵜ ⵏⵏⵙ 6 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⴰⵔ ⵏ ⴷⵔⵀⵎ, ⵉⵡⴰⵜⵜⵙⵏ ⴰⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵏⵏⵓⵣⵖⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⵎ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⵉⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ, ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ, ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⴰⴱⵔⴷⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵔⵉⵡ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⴰⵡⴷ ⴰⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵍⴽⵓⵔⵏⵉⵛ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ, ⴷ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⴳⵣⴰⵡⵉⵏ, ⴷ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵓⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⵙ, ⴷ ⵜⵎⵚⵕⴰⵢ ⴷⵍⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⴰⵛⵓⵛⴼⵏ.