ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ

ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ, ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⴰⵟⵍⴰⵏⵜⵉⴽ ⵓⵜⵔⵉⵎ, ⵙ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ, ⴷ ⵜⵉⵖⵣⵉ ⵏ ⵜⴰⵖⴰⵔⵜ ⵉⵍⴽⵎⵏ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏ 30 ⵉⴷ ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔ, ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⴰⵡⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵙ ⵓⵎⵍⴰⵍ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ, ⴷ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴽⴽⵯ, ⴰⴼⵔⵉⵙ ⴰⴷ ⵢⵉⵡⵙ ⵉ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢ ⴰⵎⵓⴼⴰⵢ, ⵉⴷⴷⵖ ⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵉⵙⵏⵙⴰ ⴷ ⵡⴰⵏⵙⴰⵜⵏ ⵉⵏⴱⵖⵓⵔⵏ ⴳ ⵜⴰⵖⴰⵔⵜ ⵉⵍⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴷⴰⵔⵙⵏ ⵉⵙⴰⴽⴰⵜⵏ ⵉⵕⵥⵎⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⵖⴰⵔⵜ. ⵙ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ, ⵜⵍⵍⴰ ⴰⵡⴷ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵉⵕⵛⵎⵏ ⵉⵙⵏⵙⴰ ⴰⴷ ⴷ ⵡⴰⵏⵙⴰⵜⵏ ⵉⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵏ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵣ ⴰⵜⵔⴰⵔ. ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵓⵍⴰ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵉ ⵉⴳⴳⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵜⵉⵎⴰⵏⵓⵏⵉⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵍⴳⵓⵍⴼ ⴷ ⵜⵜⵉⵏⵉⵙ ⴷ ⵜⵏⴰⴽⴰ ⴷ ⵜⵉⵢⵢⴰⴹ, ⴷ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵏⵜⵜⵓ ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵊⵊⵉ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⵏⵙⴰⵜⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ “ⵜⵍⴰⵙⵓⵜⵉⵔⴰⴱⵉ” ⴷⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⵓⵊⵊⵉ ⵙ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ.

ⴷ ⵎⴽⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵡⵉⵏⵜ ⵜⵉⴷⴷⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵇⵇⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2019, ⵉⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⵉⵎⵏⴰⵡⴰⵢⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵙ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵡⴰⴹⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵙⵉ ⴳ ⵉⵙⵏⵙⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ, ⴹⴼⵕⵏ ⵜⵏ ⵉⴷ ⵉⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵏ ⵉⴼⵕⴰⵏⵚⴰⵡⵉⵢⵏ ⴳ ⵜⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ, ⵙ ⵉⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵏ ⵉⵍⵉⵎⴰⵏⵏ ⴳ ⵜⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ, ⴷ ⵉⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵏ ⵉⴱⵕⵉⵟⴰⵏⵉⵢⵏ ⴳ ⵜⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥⵜ. ⴷ ⵜⵣⵔⵉ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵏ 5 ⵉⴷ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⴷ 300 ⵏ ⵢⵉⴼⴹ ⵏ ⵢⵉⴹ ⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2019.

ⵎⴰⵕⵉⵏⴰ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ
ⴷ ⴰⴼⵜⴰⵙ ⴰⵎⵙⵓⵔⴰⵔ, ⵉⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2007, ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⵎⴰⵕⵉⵏⴰ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵇⵀⵡⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵉⵔⴰⵎ ⵜⵉⵏⴱⵖⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵃⵓⵏⴰ ⵏ ⵓⵣⵣⵏⵣ ⵏ ⵜⵎⵍⵙⴰ ⵉ ⵜⵎⵉⵜⴰⵔ ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ, ⴳⵉⵙ ⴰⵡⴷ ⴰⵙⴱⴷⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵉⵖⵔⵔⵓⴱⴰ , ⴷ ⵣⵎⵔⵏ ⵉⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵏ ⴰⴷ ⴳⴳⵏ ⵉⵙⴰⵔⴰⵜⵏ ⵉⵢⵍⴰⵏⵏ, ⵙ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ 100 ⵏ ⴷⵔⵀⵎ ⵉ ⵢⴰⵏ, ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴽⴽⴰ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵔⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ.
ⵜⴰⵖⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ
ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵖⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵢⴰⵜ ⴳ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵏ ⵥⵉⵍⵏⵉⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵍⵍⵉ ⵙ ⴰⵔ ⴷ ⵜⵜⴰⵛⴽⴰⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴳ ⵢⵉⵔⵉⵎ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ, ⴷⵉⴳⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵜⵉⵎⵏⴰⵡⴰⵢⵉⵏ ⴰⵎ ⵜⴰⵏⵢⵓⴷⴷⵓⵜ ⴳ ⵍⴽⵓⵔⵏⵉⵛ, ⵏⵉⵖ ⵜⴰⵙⵙⵓⴷⵓⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵏ, ⴷ ⵉⴳⴳⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵜⵉⵢⵍⴰⵏⵉⵏ, ⵏⵉⵖ ⴰⵙⴽⴽⵓⵢⵙ ⴳⴰⵡⵔⵏ ⴳ ⵜⵇⵀⵡⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵉⵔⴰⵎ ⵜⵉⵏⴱⵖⵓⵔⵉⵏ.
ⵜⵓⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵍⵀⴰⵡ
ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⴰⵡⴷ ⵙ “ ⵜⵓⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵢⵏ “. ⵜⵓⵔⵜⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵕⵓⵎⴰⵏⵙⵉⵜ ⴷⴰ ⴷ ⵙⵉⵙ ⵜⵜⴰⵛⴽⴰⵏ ⵉⵏⵔⵣⴰⴼ ⵓⵔ ⵎⵎⵔⵡⴰⵙⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵡⵜⴰⵢ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵣⵣⵔⵉⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⵕⵓⵎⴰⵏⵙⵉⵜ, ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⴰⵎⴰ ⵉⵥⵉⵍⵏ, ⵜⵉⵍⵉ ⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⵍⴰⵢ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉ ⵓⵙⵙⴽⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⴽⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ.
ⵜⵓⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⴱⵏⵓ ⵣⴰⵢⴷⵓⵏ
ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵖⵓⵍ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1965 ⴳ ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵍⴱⵔⵊⵜ, ⵉⴳⴳ ⵜⵜ ⵓⵎⵜⵡⴰⵍ ⵊⴰⵏ ⵛⴰⵍⵉⵜ, ⵜⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ ⵢⵓⵎⵥⵏ 4 ⵏ ⵉⴷ ⴳⵜⴰⵔ, ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2022, ⵉⵍⵉⵏⵜ ⴳⵉⵙ ⵖⵉⵍⴰ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⴳⵣⴰⵡⵉⵏ, ⴷ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵓⵔⴰⵔ ⵉ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏ, ⴷ ⵉⵙⵓⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⵙ.
ⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵉⴳⴹⴰⴹ
ⵜⵓⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ ⵜⴰⵎⵥⵢⴰⵏⵜ, ⵜⵉⵡⵉ ⵜⵜ ⴳ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⴳⴹⴰⴹ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ ⵢⴰⴹⵏ, ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⵙⵓⵔⵉⴼⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⵖⴰⵔⵜ, ⴷⴰ ⴷ ⵙⵉⵙ ⵜⵜⴰⵛⴽⴰⵏ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ, ⵉⴷⴷⵖ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⴳⵉⵙ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵅⴼ ⵉⴳⴹⴰⴹ ⴷ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵣⵡⴰⴳ ⵏⵏⵙⵏ. ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⵜⵓⵔⵜⵉⵜ ⴰⴷ ⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⴳⴹⴰⴹ ⴷ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⵜⵜ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵜ ⴳ ⵜⵓⵔⵜⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⴳ ⵓⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⴰⴷ, ⵜⴳⴳ ⵜⵓⵔⵜⵉⵜ ⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵉ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⴷ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⴷⴰ ⵙⵉⵙ ⵉⵙⵙⵓⵜⵍⵏ, ⵉⴷⴷⵖ ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏⵏⵙ ⴷ ⴰⴱⵏⵏⴰⵏ ⵉ ⴽⵓ ⵢⴰⵜ ⴷ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ. ⵢⵉⵍⵉ ⴳⵉⵙ ⵓⴱⴰⵖⵍⵓ ⴷ ⵍⴼⵍⴰⵎⵉⵏⴳⵓ ⴷ ⵍⵍⴰⵎⴰ ⴷ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ. ⵉⵍⵉⵏⵜ ⴳ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏⵏⵙ.
ⵜⵓⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵉⵖⵓⵛⴰⴼⵏ
ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⵡⴷ ⴽⵔⵓⴽⵓⴱⴰⵔⴽ, ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵜ ⵙ ⵉⵖⵓⵛⴰⴼⵏ ⵉⵕⵥⵎⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵎⴰ ⵢⴰⵥⵏ ⵉ ⴽⴽⵓⵥ ⵉⴷ ⴳⵜⴰⵔ, ⵉⵍⵉⵏ ⴳⵉⵙ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 300 ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵖⵓⵛⴰⴼ. ⵎⴽⵍⵍⵉ ⴳⵉⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵎⵖⴰⵢⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⴳⵔⵉⴳⵔⴰ, ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵅⴼ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵎⴰⴷⴷⴰⵔⵏ ⵉⵎⵙⵉⵛⴽⴰⵏⵏ ⴷⵔⵓⵙⵏⵉⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴳ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.
ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵉⵣⵢⴰⵎⵏ
ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⵛⵓⴼ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵉⵔⵎⵜ ⴳ ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵥⴰ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ, ⴷⴰ ⴳⵉⵙ ⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⵉⴼⵙⴰⵔⵏ ⵉⵎⵙⵓⵔⴰⵔⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵣⵢⴰⵎⵏ.
ⴰⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⴷⴰⵏⵢⴰ ⵍⴰⵏⴷ
ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵍⵇⵚⴱⴰ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏ ⵓⴼⵍⵍⴰ, ⵉⵣⵔⵉ ⴳ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵏ, ⵉⴷⴷⵖ ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⴰⴷⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⴳ ⵉⵣⵔⵉ ⵓⵣⵔⵉⵔⵉⴳ ⵏ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵏⵏ ⵉⵙⵙⴰⴳⴳⵓⴳⵏ ⵉⴳⴳⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵍⵍⵉⴳ ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵡⴰⴳⴳ ⵓⵙⵖⵏⵓ, ⴳⵉⵙ ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵔⵉⴽ ⴰⴷ ⵉⵣⴷⴷⵉⵏ ⴰⴼⴰ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏ ⵓⴼⵍⵍⴰ ⵉⵙⵙⴰⴳⴳⵯⵏ ⵅⴼ ⵉⵖⵔⵎ ⴷ ⵍⴽⵓⵔⵏⵉⵛ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ.
ⴰⵙⴰⵢⵙ ⵏ ⴰⵍⴰⵎⴰⵍ
ⵉⴳⴰ ⵙⴳ ⵉⵙⵓⵢⴰⵙ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ ⴳ ⵢⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ, ⴳⵉⵙ ⴰⵖ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵍⵉⵏⵜ ⵜⴼⵓⴳⵍⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔⵏ ⵉⵎⵏⴰⵡⴰⵢⵏ, ⴳ ⵉⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔⵏ ⴰⴷ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵢⵙ ⴰⴷ ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵉⵜⴰⵔ.
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏ ⵓⴼⵍⵍⴰ
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏ ⵓⴼⵍⵍⴰ, ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏⵏⵙ ⵉⵖⵔⵎ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⴼⴰ, ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⴰⵎⵣⵔⴰⵢ ⵍⵍⵉⴳ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⴽⴽⴰ ⵉⵖⵔⵎ ⴰⵇⴱⵓⵔ. ⵜⵓⴳⵜ ⴳⵉⵙ ⵉⵏⴷⵍ ⵜ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵜⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⴳ 1960, ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵡⴰⴼⴰ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵙ 236 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵉⵜⵔⵓ ⵅⴼ ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ. ⵜⵙⵙⵏⵜⵉ ⵍⵇⵚⴱⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏ ⵓⴼⵍⵍⴰ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1540 ⴳ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵚⵍⵟⴰⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵛⵛⵉⵅ ⵙⵙⵄⴷⵉ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵏⴱⴹ, ⵢⵓⵜ ⵉⴱⵔⴷⵇⵇⵉⵣⵏ ⴷⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵙⴳ 1470 ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵍⵀⵏⴷ, ⵉⴷⴷⵖ ⴳⴳⵏ ⴳ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ ⵏ ⴼⵓⵏⵜⵉ ⵢⴰⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⵙⴽⵔⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴷⵍⴰⵡ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵢⴰⵏ ⵍⴱⵕⵊ ⵢⴰⴹⵏ ⵉ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏⵏⵙ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⵙⵙⵄⴷⵉⵢⵉⵏ ⴰⴷ ⵙⴽⵓⵏ ⵍⵇⵚⴱⵜ ⴰⴼⴰ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⴰⵏⵏ ⵏⵉⵜ. ⵢⵉⵡⵙ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⴰⴷ ⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉ ⴳ ⵜⵉⵢⵜⵉ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵔⴷⵇⵇⵉⵣ ⵙ ⵉⴹⴱⵊⵉⵜⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1541 ⴰⵎⵉⵍⴰⴷⵉ, ⵢⵉⵍⵉ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵓⵙⴷⵔⴼⵉ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⴱⵔⴷⵇⵇⵉⵣ ⴷⴰ ⵎⵉ ⵉⵙⵎ “ⵙⴰⵏⵜⴰⴽⵔⵓⵣ”, ⵉⴳⴳⵯⵣ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⴷ ⵢⵓⵍⵙ ⵍⵖⴰⵍⴱ ⴱⵍⵍⴰⵀ ⵙⵙⵄⴷⵉ ⵉ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏⵏⵙ. ⴳ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ: ⴰⵙⵎⴽⵜⴰⵏ ⴰⴱⵕⵕⴰⵏ ⵜⵜⵏⴰⵍⵏ ⵍⴰⴱⵕⴰⵊ ⵢⵉⵍⵉ ⴷⴰⵔⵙ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵉ ⵉⵜⵜⵡⴰⴳⴳⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⴰⵖ, ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ, ⴰⵙⴳⵏⴰⴼ, ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵓⵙⴱⴰⵢⵏⵓ ⴷ ⵜⵙⴰⵡⴰⵢⵜ, ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵡⴰⴽ ⴷ ⵉⵙⵓⵢⴰⵙ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ, ⵍⵎⵍⵍⴰⵃ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵡⵓⴷⴰⵢⵏ, ⴰⵙⵓⵎⵖ, ⵉⵎⴹⵍⴰⵏ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴳⵉⵙⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵓⵊⵎⵄⴰ ⴰⴳⵏⴰⵡ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⴳⵏⴰⵡⴰ ⴷ ⵓⵎⴹⵍ ⵏ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵢⴰⵎⵏⴰ.