ⵜⴰⴽⵔⵣⴰ

ⵜⴳⴰ ⵜⴽⵔⵣⴰ ⵏ ⵜⵙⵎⵎⴰⵎⵉⵏ ⴷ ⵉⵛⴰⴽⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵉⴳⵔ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ, ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴷ ⴰⴷⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵉⵛⵇⵇⴰⵏ, ⴷ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵉⵛⵏⴰⵏ ⵉ ⵜⴽⵔⵣⴰ ⵓⵔ ⵜⵣⵔⵉ 8,6% ⴳ ⵜⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ. ⵜⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵎ ⴰⵏⵣⵎⴰⵔ, ⴷ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⴰⵏⴼⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ, ⴰⵡⴷ ⴰⵏⵜⵜⵓⵢ ⵏ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔⵜ. ⵜⴰⴽⵔⵣⴰ ⴰⴷ ⵜⵥⵍⵉ ⵉ ⵓⵙⵉⴼⴹ, ⵜⵙⴽⵔ ⴳ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵓⵎⵣⵉⵣⵡⵔ ⴷ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵅⴼ ⵡⴰⵏⵙⴰⵜⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ. ⵙ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴽⵔⵣⴰ, ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵙⴳⵎⵉ ⵏ ⵓⵛⵜⴰⵍ ⵢⴰⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⵏⴼⵔⴰⵔ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ.