ⵜⴰⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ

ⵉⴳⴰ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵉⴼⵜⴰⵙⵏ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵉⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵙ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⵏⴰⵡⴰⵢⵏ (ⵜⴰⴳⵎⵔⵜ ⵏ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⴳ ⵡⴰⵏⵙⴰⵜⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ) ⵉⴳⵔ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⴷⴰⵔ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ, ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴽⵔⵣⴰ. ⵉⴷⴷⵖ ⵜⴰⵣⵎⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ, ⴷ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵏⴰⴷⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵡⴰⵜⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵏ, ⵉⵍⵍⴰ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⴳ ⵜⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵜⴰⵏⴼⵔⴰⵔⵜ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴳ ⵓⴱⵓⵢ ⴷ ⵓⵙⵉⴼⴹ ⵏ ⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵏ ⵉⵢⵍⴰⵏⵏ ⵉⵎⵏⴰⵡⴰⵢⴰⵏ, ⵎⴽⵍⵍⵉ ⴳⵉⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴰⴳⴳⴰⵣⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ, ⴷ ⴰⵔ ⵜⵙⵙⵉⴼⵉⴹ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⴳ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵉⵣⵓⵖⴰⵔ ⵏ ⵍⴽⵓⴱⴰⵍⵜ ⴷ ⵍⵎⴰⵏⵖⴰⵏⵉⵣ ⴷ ⵣⵣⴰⵏⴽ, ⵎⴽⵍⵍⵉ ⴳⵉⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴼⵔⴷⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⴽⵓⵍ ⴷ ⴰⵎⵙⵏⵓⴽⵓⵍ, ⴷ ⵜⴼⵔⴷⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵏⵜⵜⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⵏ ⵉⵎⵍⵥⵉⵜⵏ, ⴷ ⵜⴼⵔⴷⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⵙ, ⴷ ⵜⴼⵔⴷⵉⵙⵉⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵓⴳⴳⵯⵔⵏ ⴷ ⵓⵣⴰⵜⵉⵎ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⵏ, ⴷ ⵜⴼⵔⴷⵉⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⵏ ⵜⴳⵔⵉ.