ⴰⵙⴻⵙⵙⴰⵖ

ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⴷ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏⵏⵙ ⵉⵖⵔⵎ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ, ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵙⴼⵔⵓ ⵢⴰⴹⵏ ⵉⴳⴰ ⴰⵏⵙⴰ ⵏⵉⵖ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵍⵍⵉⴳ ⴰⵔ ⵃⵟⵟⵓⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴰⵢⴷⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⵏⵉⵖ ⵉⵎⵏⴷⵉ ⵏⵏⵙⵏ. ⵢⵉⵍⵉ ⴷⴰⵔ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵙⴳ ⵓⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ ⴰⵎⵉⵍⴰⴷⵉ, ⴷⵉⴳⵙ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴷⵖⵔⴰⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏ ⵉⵖⵉⵔ, ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏ ⵍⵄⵕⴱⴰ, ⵍⵄⵉⵏ ⵏ ⵍⵄⵕⴱⴰ, ⴼⵓⵏⵜⵉ, ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏ ⵍⵄⵕⴱⴰ ⴷ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵏ ⵓⵕⵓⵎⵉ. ⵉⵍⵉⵏ ⴰⵡⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⴽⴰⵕⴹⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵉⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ, ⵡⴰⴷ ⴳⵉⵙⵏ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⵏ ⴱⵓⵕⵟⵓ ⵎⵉⵙⴳⵉⵏⵓⵎ (ⴰⴼⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⵇⴱⵉⵍⵜ ⵏ ⵎⵙⴳⴳⵉⵏⴰ). ⴷ ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⴰⴷ ⵎⴰ ⵢⴰⵥⵏ ⵉ ⵙⵉⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵙⵎ, ⵎⴰⵛⴰ ⵜⵓⴳⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵢⴰⴼⵓⴹ, ⵉⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⵣⵎⵣ.