ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ

ⴰⵟⵟⴰⵕ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ 1954
ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵉⵍⴰ ⵏ ⴱⵔⴷⵇⵇⵉⵣ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1505, ⵟⵟⴰⵢⵏ ⵜⵏ ⵙⵙⵄⴷⵉⵢⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1541.
ⴰⵏⴷⵓⴷⵉ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ 1960
ⴳ 29 ⴱⵕⴰⵢⵕ 1960, ⴳ ⵜⵉⵙⵙ ⵢⴰⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⴹ, ⵉⵔⴷⵍ ⴰⴽⴽⵯ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ ⵉⵖⵔⵎ, ⴳ 15 ⵏ ⵜⴰⵙⵉⵏⵜ ⵉⵎⴹⵍ 15000 ⵏ ⵢⴰⵏ, ⵢⵉⵡⴹ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵖⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⴳⴰⵎⴰⵏⵜ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴳ ⵓⵏⴷⴰⵍ. ⵉⴷⴷⵖ ⵢⵓⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ (ⵜⴰⵍⴱⵔⵊⵜ ⵜⴰⵇⴷⵉⵎⵜ, ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵍⵇⵚⴱⴰ). ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⴰⴷ ⴷⵔⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵜⴰⵏⵊⵎⵓⵜ, ⴰⵙⵜⵖ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ, ⴷⴰ ⵉⵙⴰⵔⴳⵏ ⴳ ⵎⴰ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⴳ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵎⵔⵡⴰⵢⵏ ⴳ ⵜⵖⴰⵔⵉⴼⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ, ⵎⴰⵛⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1960, ⴷⴰⵔⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵓⵔⵜ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⵉⵙⴰⵔⴳ ⴳ ⵓⵏⴷⴰⵍ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵉ ⵢⵉⵖⵔⵎ. ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⵖⵉⵜ ⴷⴰ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⴳ 29 ⴱⵕⴰⵢⵕ 1960 ⵉⴳⴳⵯⵣ ⴷ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵉⵍⴽⵎ 16000, ⴹⴰⵕⵜ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⴽⴽⴰ ⵢⴰⵥ ⵉ 45000 ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⵖⵉⵜ.
ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ 1911
ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1911, ⵜⴳⴳⵯⵣ ⵜⵎⵙⵙⵔⵛⵉⵜ ⵜⴰⵍⵎⴰⵏⵉⵜ ⴱⴰⵏⵜⵔ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴼⵔⴳ ⴰⵢⵜ ⵍⴰⵍⵎⴰⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵙⴰⵔⴳⵏ ⴳ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⵏⴳⵔ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⴷ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ, ⵜⵙⴰⵔⴳ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⵉⵎⵃⴹⵉⵜ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1912.
ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ 1960
ⵉⵏⵏⴰ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ : “ⵉⵖ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰ ⵅⴼ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⴰⴷ ⵉⵏⴷⵍ, ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⵣⴷⵉ ⴷ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵏⵏⵖ ⴷ ⵜⴼⵍⵙⵜ ⵏⵏⵖ”. ⵉⵜⵜⵓⵚⴽⴰ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⴰⵇⴱⵓⵔ, ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵙ ⵉⵙⵡⴰⴽ ⵏⵏⵙ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴷ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵇⵀⵡⴰⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⵉⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⵙ ⵉⴼⵜⴰⵙⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵥⵕⵡⴰⵍⵏ ⴷ ⵉⴳⵏⵏⴰ ⵏⵏⵙ ⵉⵣⴷⴷⴳⵏ.