ⴰⵙⵙⴰⵢ ⴷ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ

ⵉⴳⴰ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⵥⵉⵍⵏⵉⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵉⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵍⵍⵉ ⵉⴷⵍⵏ ⴰⵏⵙⴰⵜⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴷ ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ.

ⴰⵙⵙⴰⵢ ⴰⴱⵔⴷⴰⵏ
ⴷⴰ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⴰⵍⵥⴰ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⵉⵙⵏⵎⴰⴷⴷⵓⵜⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ, ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵎⵖⵓⵔ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵉⵣⵔⵉⵔⵉⴳⵏ ⵏ ⴰⵍⵥⴰ ⴰⵢⵍⵍⵉⴳ ⵜⵍⴽⵎ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⵢⵓⴷⵙⵏⵉⵏ ⴰⵎ ⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏ, ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ, ⴷⴷⵛⴰⵢⵔⴰ ⵍⵊⵉⵀⴰⴷⵢⴰ, ⵍⵇⵍⵉⵄⴰ, ⵡⵍⴰⴷ ⵜⴰⵢⵎⴰ, ⴱⵉⵢⴳⵯⵔⴰ, ⴷ ⴰⵢⵜ ⴱⴰⵀⴰ. ⴷ ⴰⵔ ⵍⴽⴽⵎⵏ ⵉⵙⵏⵎⴰⴷⴷⵓⵜⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⵥⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⴼⴰⵔⴰⵏⵉⵏ ⴰⵥⵏⵉⵏ ⵉ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵣⵓⵏⴷ ⵜⴰⵎⵔⵉ, ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵉⴱⵉ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ. ⵉⵙⵏⵎⴰⴷⴷⵓⵜⵏ ⵏ ⴰⵎⴰⵍ ⵡⴰⵢ ⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⴷⴷⵓⵜⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⵓⴷⵓ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴷ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵉⴳⴳⵉⵜ ⴷⵖⵉ.
ⴰⵙⵔⵙⵉⵡ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⴰⴱⵔⴷⴰⵏ
ⵜⵣⵎⵔⵜ ⴰⴷ ⵜⵍⴽⵎⵜ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵙⵙⵉ ⵙ ⵉⵙⴰⵔⴰⵜⵏ ⵉⴽⵓⵢⴰⵙⵏ ⵉⵎⵏⴰⵡⴰⵢⵏ ⵙ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⴰⴷⴷⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⴷⴷⴰ ⵙⴳ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙⴳ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ (ⵏⵏⴰⴹⵓⵕ, ⵟⴰⵏⵊⴰ, ⵜⵉⵟⵟⵡⴰⵏ) ⴷ ⵓⴳⵎⵎⵓⴹ (ⵡⵊⴷⴰ) ⴷ ⵉⴼⴼⵓⵙ (ⵍⵄⵢⵓⵏ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ), ⴰⵡⴷ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⴷⴷⴰⵔⵍⴱⵉⴹⴰ, ⴷ ⵕⵕⴱⴰⴹ, ⴷ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⴷ ⴼⴰⵙ.
ⴰⵙⴰⵢⵍⴰⵍ
ⴰⵣⴰⴳⴳⵯⵣ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵍⵎⴰⵙⵉⵔⴰ ⴷ ⴰⵣⴰⴳⴳⵯⵣ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⴷ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⵙ ⵉⵙⴰⵔⴰⵜⵏ ⵉⵙⴰⵢⵍⴰⵍⵏ ⵓⵙⵔⵉⴷⵏ (ⴷⴷⴰⵔ ⵍⴱⵉⴹⴰ, ⵍⵄⵢⵓⵏ, ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ, ⵟⴰⵏⵊⴰ, ⴼⴰⵙ) ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⵣⴷⴷⵉ ⵏⴳⵔ ⵉⵖⵔⵎ ⴷ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⵜⵉⵡⵕⵓⴱⴱⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵏ ⵉⵙⴰⵔⴰⵜⵏ ⵉⴽⵓⵢⴰⵙⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵏⴰⵡⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵢⵍⴰⵍ.