ⴰⵏⵣⵡⵉ

ⵉⴳⴰ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵙⴳ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ ⴷ ⴰⵎ ⴰⵏⵣⵔⵓⴼ, ⵉⴷⴷⵖ ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵏ ⵜⵔⵖⵉ ⵜⴰⴽⵓⵢⴰⵙⵜ ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵖⴰⵎⴰ ⴳ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵔⴰⵡⵉⵏ. ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵔⵖⵉ ⴰⵙⴳⵯⵙⴰⵏ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⵉⵔⵡⴰⵙ ⵡⵉⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵏⵢⵓⵔⴱⵉ ⴳ ⴽⵉⵏⵢⴰ, ⴷ ⴰⵔ ⵉⵣⵣⵔⴰⵢ ⵅⴼ ⵢⵉⵖⵔⵎ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵙ ⵛⵛⵔⴳⵉ, ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⴹⵓ ⴰⵏⵣⵔⵓⴼ, ⴰⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵏ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⵏ ⵜⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵏ ⵜⵔⵖⵉ ⵅⴼ 40 ⵏ ⵜⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵜⵉⵏⵎⵉⴹⵉⵜ ⴳ ⵓⵏⴱⴷⵓ. ⵜⵣⵎⵎⵉⵎⵜ ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵏ ⵜⵔⵖⵉ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴳ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⵏ 2012 ⵎⵉⵏⵣⵉ ⵜⵍⴽⵎ 51,7°, ⴷ ⵜⴰⴷ ⵉⴷⵔⵓⵙⵏ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ -2,6°.