ⵜⴰⵙⴱⴱⴰⴱⵜ

ⵉⵍⵍⴰ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ, ⵉⴳ ⴰⴳⴰⴷⴰⵣ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⵙⵏⴱⴳⵉⵡ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ, ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⴰⴷ, ⴷⴰ ⵎⵉ ⵜⴳⴰ ⵜⵙⵏⴰ ⵏⵏⵙ 9 ⵏ ⵉⴷ ⴳⵜⴰⵔ ⴳⵉⵙ 2000 ⵏ ⵜⵃⴰⵏⵓⵜ ⵜⴰⵏⵙⴱⴰⴱⵜ ⴷ ⵎⴰ ⵢⴰⵥⵏ ⵉ 1200 ⵏ ⵎⵉⵜⵔ ⵏ ⵓⵎⴽⴽⵓⵥ ⵉ ⵉⴳⴳⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵜⵉⵏⵙⴱⴰⴱⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⴰⵎⴽⵓⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ, ⵎⴽⵍⵍⵉ ⴳⴰⵏ ⵉⵏⵔⵣⴰⴼⵏ ⵏⵏⵙ ⵏⴳⵔ 30 ⵏ ⵉⴼⴹ ⴷ 40 ⵏ ⵉⴼⴹ ⵏ ⵓⵏⵔⵣⴰⴼ ⴳ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵓⵏⵣⵉⵍⵏ, ⴷ ⵉⵣⵎⵔ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵍⴽⵎ 80 ⵏ ⵉⴼⴹ ⵏ ⵓⵏⵔⵣⴰⴼ ⴳ ⵜⵏⵏⵓⵕⵥⵎⵉⵏ ⵏ ⵉⵅⴼ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⴷ ⵜⴼⵓⴳⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⴰⵏ.