ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ

“… ⵜⵉⵡⵙ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ ⴳ ⵓⵙⴰⵖⵓⵍ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉ ⵜⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵢⵉⴼⴼⵓⵙ.

ⵙⴳ ⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⵏ, ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵏⴼⴰⵍ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⴷ ⵓⵔ ⵏⵓⵎⵥ ⵎⴰⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵕⴱⴰⴹ ⴳ ⵓⵣⵣⵓⵔ ⵏ ⵢⵉⵥⵥⵍⵎⴹ, ⵉⴳ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵔ. ⵉⴷⴷⵖ ⵓⵏⵛⴽ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⴰⴳⴳⵓⴳ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⵅⴼ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⴰⵙ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⴰⴳⴳⵓⴳⵏⵜ ⵜⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵣⵔⵓⴼⵉⵏ.

ⴷ ⵓⵔ ⴷ ⵢⵓⵙⵉ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴱⴷⴷⵏⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ, ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷⴰⵔ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵜⵉⵥⴹⴰⵕⵉⵏ ⴷ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ…”

 

ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⵙⴳ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⴽⵜⵜⴰⵢ 44 ⵏ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ 6 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2019.